အႀကံဥာဏ္ရယူပြဲမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ ရယူျခင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ပဥၥမႏွစ္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၇ ေမလ ၅ ရက္ေန႔က ဘားအံျမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးေစာျမင့္ဦး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူ ... Read More »

ျပည္နယ္/တုိင္း မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမဳိ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝး အမွတ္ေပးဇယားအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဦးစားေပးျမဳိ႕နယ္စာရင္းမာ်း။

cdd_mm

ျပည္နယ္/တုိင္း မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမဳိ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝး အမွတ္ေပးဇယားအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဦးစားေပးျမဳိ႕နယ္စာရင္းမာ်း။   Read More »

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

                ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း တတိယႏွစ္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၅ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးတင္ေငြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးအေလးပါး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စုိး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ... Read More »

ကယားျပည္နယ္အတြင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝး

      ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း တတိယႏွစ္အတြက္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၅ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ကယားျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေတာ့ရယ္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ... Read More »

ကယားျပည္နယ္အတြင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝး

လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း) တတိယႏွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၅၊ မတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေဝးအစီအစဉ္ႏွင့္ စီမံကိန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႔အပ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးကို ျမန္မာဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ ... Read More »

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း ခမ္းအနားမ်ား

???????????????????????????????

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (CDD) ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပုံေငြ ထပ္မံခ်ထားရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္း (The Draft Environmental and Social Management Framework – ESMF) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း ခမ္းအနားမ်ားကုိ (၉-၂-၂၀၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Inya Lake Hotel ၌လည္းေကာင္း၊ (၁၁-၂-၂၀၁၅)ရက္ေန႔နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Swan Hotel တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလွခုိင္၊ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္၊ ေဒၚမိမိေထြးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ NGOs/CSOs မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု ... Read More »

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝး

???????????????????????????????

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း တတိယႏွစ္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦး၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း (၃၃၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ... Read More »

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္တြင္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပ

???????????????????????????????

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း တတိယႏွစ္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပဲခူးျမိဳ႕၊ ျမိဳေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ဝန္ၾကီး ဦးတင္စိုး၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းတင္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates