စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တို့၏ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

၂၈.၉.၂၀၁၆ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန   ၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန နွင့္      ကမၻာ႔ဘဏ္တို့ ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ   လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း စတုတၳနွစ္ စက္၀န္းတြင္      ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တို့၏ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၈.၉.၂၀၁၆)ရက္ေန႕ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊   ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊   အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊  ကမ႓ာ့ဘဏ္ (World Bank)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊   တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား   ၊ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း(၄၀၀)ခန္႔ တက္ရာက္ၾကပါသည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေက်းလက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ စီမံကိန္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ စီမံကိန္းကို ကယားျပည္နယ္အတြင္း  ... Read More »

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္းပမည္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စီမံကိန္း စတုတၳႏွစ္စက္၀န္းအတြင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ လြိဳင္ေကာ္၊ ေဘာလခဲ၊ မဲ့ဆယ္၊ ရွားေတာႏွင့္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္ရွိ ဖားေဆာင္း၊ ေဘာ္လခဲ၊ မဲ့ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အ ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသည့္  ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္ ခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ အားလုံးကို ျမန္မာဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္  ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္တြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ   ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသ%8?Oϯ_A7ရာဝတီတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း တုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   စဥ္       ျမဳိ႕နယ္အမည္   တုိင္း/ျပည္နယ္      က်င္းပမည့္ေန႔ရက္  က်င္းပမည့္ေနရာ ၁။        ဒီေမာဆုိ             ကယားျပည္နယ္      ၂၁.၁၂.၂၀၁၅           ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၂။        တနသၤာရီ           တနသၤာရီတုိင္း         ၂၁.၁၂.၂၀၁၅          ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၃။        ပလက္ဝ             ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသည့္  မေကြးတုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  စဥ္       ျမဳိ႕နယ္အမည္       တုိင္း/ျပည္နယ္       က်င္းပမည့္ေန႔ရက္  က်င္းပမည့္ေနရာ ၁။        မင္းတုန္း                 မေကြးတုိင္း              ၁၂.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၂။        လယ္ေဝး         ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသည့္  ဧရာဝတီတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း တုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  စဥ္       ျမဳိ႕နယ္အမည္   တုိင္း/ျပည္နယ္       က်င္းပမည့္ေန႔ရက္  က်င္းပမည့္ေနရာ ၁။         ၾကံခင္းျမဳိ႕နယ္     ဧရာဝတီတုိင္း         ၀၂.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၂။         သာေပါင္း          ဧရာဝတီတုိင္း           ၀၄.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၃။         ေျမာင္                စစ္ကုိင္းတုိင္း ... Read More »

ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆုိျမဳိ႕နယ္ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး မိတ္ဆကျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအခမ္%

Read More »

မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္ အတြင္းလူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးစီးျခင္း

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္၌ စီမံကိန္း  မိတ္ဆက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္ မုိးသိဂၤီ ခန္းမ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ကုိယ္စားလွယ္  ေဒၚသိဂၤႌမင္း၊ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စုိး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလွခုိင္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းမင္းထြန္း၊ ခရုိင္ ႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္  ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ ... Read More »

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညုိျမဳိ႕နယ္ အတြင္းလူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးစီးျခင္း

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညုိျမဳိ႕နယ္ ၌ စီမံကိန္း  မိတ္ဆက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညုိျမဳိ႕နယ္ ျမဳိ႕နယ္ ခန္းမ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီေထြး၊ ခရုိင္ ႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္  ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ အဖြဲ႔႔ဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာဖြံံ႕ျဖဳိးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမဳိ႕နယ္ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း ... Read More »

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငန္းဇြန္ျမဳိ႕ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္  မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္ မုိးသိဂီၤခန္း၌ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္အားလုံးကို ျမန္မာ ဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငန္းဇြန္ျမဳိ႕တြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates