ဖိတ္စာမ်ား

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ ၁၅ စက္တင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၆၊ ေနျပည္ေတာ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုခန္းမ – ၂။ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား-   ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကဦးစီး၍ လူထုအေျချပဳဖြံ႔ျဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း)၏ တတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုခန္းမ – ၂၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအ နား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တက္ေရာက္လာသူအားလံုး စီမံကိန္းတတိယႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္  စီမံကိန္း ျမိဳ႕နယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားထားသူဦးေရ (ခန္႔မွန္း) (၅၇၃) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ေက်းရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသည့္  ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္ ခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ အားလုံးကို ျမန္မာဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္  ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္တြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ   ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသ%8?Oϯ_A7ရာဝတီတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း တုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   စဥ္       ျမဳိ႕နယ္အမည္   တုိင္း/ျပည္နယ္      က်င္းပမည့္ေန႔ရက္  က်င္းပမည့္ေနရာ ၁။        ဒီေမာဆုိ             ကယားျပည္နယ္      ၂၁.၁၂.၂၀၁၅           ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၂။        တနသၤာရီ           တနသၤာရီတုိင္း         ၂၁.၁၂.၂၀၁၅          ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၃။        ပလက္ဝ             ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသည့္  မေကြးတုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  စဥ္       ျမဳိ႕နယ္အမည္       တုိင္း/ျပည္နယ္       က်င္းပမည့္ေန႔ရက္  က်င္းပမည့္ေနရာ ၁။        မင္းတုန္း                 မေကြးတုိင္း              ၁၂.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၂။        လယ္ေဝး         ... Read More »

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသည့္  ဧရာဝတီတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း တုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  စဥ္       ျမဳိ႕နယ္အမည္   တုိင္း/ျပည္နယ္       က်င္းပမည့္ေန႔ရက္  က်င္းပမည့္ေနရာ ၁။         ၾကံခင္းျမဳိ႕နယ္     ဧရာဝတီတုိင္း         ၀၂.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၂။         သာေပါင္း          ဧရာဝတီတုိင္း           ၀၄.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ ၃။         ေျမာင္                စစ္ကုိင္းတုိင္း ... Read More »

ျမဳိ႕နယ္ သက္ဆုိင္သူ ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းသုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးဖိတ္ၾကားျခင္း

မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမိဳ႕နယ္ ၉ ျမိဳ႕နယ္အနက္  ေက်းရြာစီမံကိန္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးျဖစ္သည့္ “ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆိုင္သူ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား”  က်င္းပရန္က်န္ရွိသည့္ ျမဳိ႕နယ္ (၃) ျမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေသာ ေစတုတၱရာျမဳိ႕နယ္၊ ပင္လည္ဘူးျမဳိ႕နယ္၊ အမ္းျမဳိ႕နယ္တုိ႔၌ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ အလုိက္ ပူးတြဲေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူထုကို ဗဟိုျပဳေသာနည္းလမ္း အသံုးျပဳ၍ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ထိုအေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားကို လက္ လွမ္းမီ အသံုးခ်၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ႏွစ္ ... Read More »

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ရက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ  ရက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ၂၇-၂၈ ၾသဂုတ္လ၊ ၂ဝ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုခန္းမ – ၂။ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား-   ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုခန္းမ – ၂၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း) ၏ ဒုတိယ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက သည္းခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ မူလ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားျပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားေပးရန္ မလိုပါ။ ... Read More »

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူအဖြဲ႕အစည္းပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈျပပြဲ၌ ျပခန္းဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားလႊာ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူအဖြဲ႕အစည္းပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈျပပြဲ၌  ျပခန္းဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားလႊာ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္၊ စီမံကိန္းႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (MICC) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝး၌  ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပသမည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈျပပြဲတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပပြဲသို႔ စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နည္းပညာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အျဖစ္ ... Read More »

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာသံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာသံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ ၂၅-၂၆ ၾသဂုတ္လ၊ ၂ဝ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုခန္းမ – ၂။ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား-   ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကဦးစီး၍ လူထုအေျချပဳဖြံ႔ျဖိဳးေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း)၏ ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာသံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုခန္းမ – ၂၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာတက္ေရာက္လာသူအားလံုးစီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင္z}^ȯ_~׹Kwမံကိန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားထားသူဦးေရ (ခန္႔မွန္း) ၈ဝဝ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီးေက်းရြာလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လူထုကိုဗဟိုျပဳေသာနည္းလမ္းအသံုးျပဳ၍အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္တက္လာေစရန္၊ ထိုအေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားကိုလက္လွမ္းမီအသံုးခ်၍အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာတံု႔ျပန္ႏိုင္ေစရန္ ... Read More »

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျမဳိ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါဝင္သည့္ သုံးသပ္ျခင္းအစည္းအေဝးဖိတ္ၾကားျခင္း

  မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမိဳ႕နယ္ ၉ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာစီမံကိန္ဟ8N_{န္း ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ “ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆိုင္သူ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား” မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္အသီးသီး၌ ပူးတြဲေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ်သည္။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ%?z<OY~?wE1နျဖင့္ လူထုကိုဗဟိုျပဳေသာနည္းလမ္း အသံုးျပဳ၍ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္တ%?xO˯]ojCw80စရန္ႏွင့္ ထိုအေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားကို လက္ လွမ္းမီ အသံုးခ်၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းစက္ဝန္းတစ္ႏွစ္အတြင္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ အေနမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ေနာက္စီမံကိန္းစက္ဝန္းတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates