မီဒီယာသတင္းမ်ား

Technical Assistance Finance Officer

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation Department of Rural Development (DRD) National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Technical Assistance Finance Officer (12 Months each) Employment Contract with DRD Location: (1) position in each of (Tatkone, Pinlebu, Sidoktaya and Ann)Townships The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank towards the cost ... Read More »

Technical Assistance Team Leader (Lead CDD and Training Specialist)

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation Department of Rural Development (DRD) National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Technical Assistance Team Leader (Lead CDD and Training Specialist) (12 Months) Employment Contract with DRD Location: (1) position in each of (Kyunsu, Kanpetlet, Pinlebu and Ann) The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World ... Read More »

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး IFI Watch Myanmar ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး IFI Watch Myanmar ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း ၁။           IFI Watch Myanmar မွ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေပၚ သံုးသပ္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂(၆) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္စီမံကိန္းအေပၚစဥ္ဆက္မျပတ္ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ၍ သံုးသပ္ခ်က္ပါ အဓိကက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အစီရင္ခံစာပါ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ၂။           ရည္ညႊန္းစာမ်ကႏွာ (၂ ႏွင့္ ၃)၊ ... Read More »

လ်ွပ္စစ္မီး ရရွိျပီးေနာက္ ဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္ခဲ့ ရသည့္ ထန္းတပင္ျမဳိ႕နယ္ ေက်းရြာ ေစတနာ ့ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဌး ၏ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္

111

ကၽြန္မတို႕ရြာကို လက္ပံကုန္းရြာဟုေခၚပါသည္။ ကၽြဲကူး အုပ္စုတြင္ပါဝင္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႕ရြာသူရြာသား မ်ား သည္ဝင္ေငြခ်ိဳ႕တဲ့သူ မ်ားပါသည္။ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ျပီး လယ္လုပ္ငန္း ျဖင့္ အသက္ေမြးသူ(၇)ဦးသာ ရွိသည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္လုပ္စားသူ(၅)ဦးခန္႕ရွိျပီး၊က်န္ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၁၀၀) ေက်ာ္တို႕သည္ က်ပန္း အလုပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား လင္းေန၊ သံုးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ဖူးေပမယ့္ ကၽြန္မတို႕ ရြာကေလးအဖို႕ အိမ္မက္မွ်ပင္ မမက္ရဲခဲ့ၾကေပ။ ရြာလယ္ မွ ျဖတ္သြားေသာကားလမ္း တြင္ ဓါတ္တိုင္၊ မီးၾကိဳးမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ဖူးပါသည္။ဓါတ္တိုင္ မ်ားေအာက္ မွာေနေသာရြာကေလးမီးႏွင့္ေဝးေနရသည္မွာ စိတ္မေကာင္းပင္ျဖစ္မိပါသည္။ အနီးအနားမွရြာမ်ားမီးလင္းခဲ့ပါျပီ။ ကၽြန္မတို႕လည္း မီးလင္း ခ်င္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ ဦးဝင္းျမင့္(ဗိုလ္ၾကီး-ျငိမ္း)မွ ထရန္စေဖာ္မာ(Transformer)ပံုးလွဴ မည္ဟု စ ေျပာပါ သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကို စုေဝးကာတစ္လလ်င္ ငါးေသာင္းႏႈန္း စတင္ ေကာက္ခံ ၾကသည္။ ၂လၾကာ ေကာက္ခံျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သံုးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates