ကယားျပည္နယ္အတြင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝး

Microsoft Word - Agenda-Kayah Consultation.docx

လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း (လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း) တတိယႏွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၅၊ မတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေဝးအစီအစဉ္ႏွင့္ စီမံကိန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤစာႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႔အပ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးကို ျမန္မာဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဉ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန ျဖင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com သို႔ မတ္လ (၄) ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားပါရန္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အစည္းအေဝးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဘားအံႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕တို႔၌ က်င္းပမည့္ အစည္း အေဝး အစီအစဉ္မ်ားကို ဆက္လက္ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

 

ခန္႔ေဇာ္

ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

 

# လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာလိုပါက

http://cddmyanmar.blogspot.com

http://cdd.drdmyanmar.org

https://www.facebook.com/cddatmyanmar

 

# စီမံကိန္းအက်ဥ္းႏွင့္ စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ကို TownshipselectionProcess_Eng_MM ဖိုင္တြင္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates