လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

Agenda For socialization Meetingn (2)

လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသ%8?Oϯ_A7ရာဝတီတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း တုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

စဥ္       ျမဳိ႕နယ္အမည္   တုိင္း/ျပည္နယ္      က်င္းပမည့္ေန႔ရက္  က်င္းပမည့္ေနရာ

၁။        ဒီေမာဆုိ             ကယားျပည္နယ္      ၂၁.၁၂.၂၀၁၅           ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ

၂။        တနသၤာရီ           တနသၤာရီတုိင္း         ၂၁.၁၂.၂၀၁၅          ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ

၃။        ပလက္ဝ             ခ်င္းျပည္နယ္           ၂၂.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ

၄။        ေညာင္ဦး            မႏၱေလးတုိင္း           ၂၃.၁၂.၂၀၁၅            ျမဳိ႕နယ္ခန္းမ

 

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ အားလုံးကို ျမန္မာဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အထက္ပါျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ လူေထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲအား စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဖိတ္စာႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) အား ပူးတြဲ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

 

ေက်ာ္စုိး

စီမံကိန္း ဒါရုိက္တာ

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates