အလုပ္ေႀကာ္ျငာ

1

 

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP)

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္/ ဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းလိုပါသည္-

(၁)        Translator                                                      Ref:(C.48)                     (၂၄)လ             (၂)ဦး

(၂)       Interpreter                                                      Ref:(C.48)                     (၂၄)လ              (၂)ဦး

(၃)        Secretary                                                        Ref:(C.49)                      (၂၄)လ              (၁)ဦး

(၄)        Finance Assistant                                         Ref:(C.57)                       (၁၂)လ              (၁)ဦး

(၅)        Senior Finance Assistant                            Ref:(C.22.1)                    (၁၂)လ              (၁)ဦး

(၆)        Procurement Assistant                                Ref:(C.58)                       (၁၂)လ             (၁)ဦး

(၇)        Communication Consultant                       Ref:(C.61)                        (၁၈)လ             (၁)ဦး

(၈)        Infrastructure/ Safeguards Assistant       Ref:(C.60)                       (၁၂)လ              (၆)ဦး

(၉)        Auto CAD Trainer                                         Ref:(C.59)                       (၁၂)လ              (၁)ဦး

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအေသးစိတ္ႏွင့္ မိမိေလွ်ာက္ထား လိုေသာ ရာထူးနွင့္ Reference နံပါတ္ကို တိက်စြာေဖာ္ျပ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႔ (၁၁..၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ထား၍ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေၾကာင္း၊ ရာထူးတစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အေသးစိတ္ ပါဝင္ေသာ (Terms of Reference- TOR)ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္သို႔ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ Website (http://www.cdd.drdmyanmar.org)တြင္ ဝင္ေရာက္၍လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

လိပ္မူရန္

ဦးေက်ာ္စြာေအာင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊

ရံုးအမွတ္ (၁၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္၊

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း- ၀၆၇-၄၀၉၀၇၁

Email: unioncddprocurement@gmail.com

 

 

One comment

  1. တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ မွာ ေခၚရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္ ၿမိတ္မွာ အသစ္ေခၚရင္ေတာ့လာေလ်ာက္မယ္ စာရင္းပိုင္းမွာလုပ္ခ်င္ပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates