ပုိစတာမ်ား

စီမံကိန္းစက္၀န္း                                        အက်ဳံး၀င္ေသာ/မ၀င္ေသာစီမံကိန္လုပ္ငန္းမ်ား

Pos_ProjectCycle                               Pos_PosList

၀ယ္ယူေရး                                                                          ေငြစာရင္း

Procurement                                 Pos_Finance

တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း                                 က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး

Pos_Infra                                    Pos_Gender

အၾကံျပဳတုိင္ၾကားစနစ္

Pos_Grievance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates