ဖြဲ႕စည္းပုံ

ဖြဲ႕စည္းပုံ

org_chart_mm

 

ေက်းလက္ေကာ္မတီမ်ား

ေက်းရြာ၏ ပထမဆံုးအစည္းအေဝး (စီမံကိန္းမိတ္ဆက္အစည္းအေဝး) ၏ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လူထု စည္း႐ံုးေရးမွဴးက ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းျပရမည္။

 • ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ျပီး ထိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားသည့္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
 • အကယ္၍ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာသည္ ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရမည္။
 • ထို႔အျပင္ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအတြက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးတည္းသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါက) သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး (ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္းသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါက) ေရြးခ်ယ္ရမည္။
 • ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွလြဲ၍ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးသူ မည္သူမဆို ေလၽွာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။
 • စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္အရ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံု သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
 • အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မွားယြင္းစြာျပဳက်င့္လွ်င္ျဖစ္ေစ (က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ား)၊ ေက်းရြာသားမ်ားက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု ေထာက္ခံလွ်င္ျဖစ္ေစ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ လုပ္အားခ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ မရႏိုင္ပါ၊ ခရီးသြားလာစရိတ္၊ စားစရိတ္တို႔ရရွိႏိုင္သည္ (ေက်းရြာအုပ္စုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေငြ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)  ။ ေရရွည္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ရွိေစရန္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိျခင္း၊ အေျခခံအသံုးအေဆာင္မ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္ အျခား စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ရရွိျခင္းတို႔ ေထာက္ပံ့ေပးမည္။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဝင္ အနည္းဆံုးသံုးပံုႏွစ္ပံု တက္ေရာက္ရမည္၊ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီဝင္ အနည္းဆံုးသံုးပံုႏွစ္ပံု တက္ေရာက္မွသာ အစည္းအေဝး အထေျမာက္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီတို႔သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရယူရမည္။ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ အၾကံေပး တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 • သူ/သူမ အေနျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္၍ အစည္းအေဝး က်င္းပေရး၊ ေက်းရြာစီမံကိန္းခြဲလုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ေက်းရြာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေကာ္မတီခြဲမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပေသာအခါ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား ဥကၠ႒တစ္ဦးကို လူထုစည္း႐ံုးေရးမွဴး၏ အကူအညီျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ အဆိုပါ အစည္းေဝးတြင္ပင္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသည္ ယင္း၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထဲမွ သံုးဦးကို ေက်းရြာအုပ္စု အဓိက ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ရမည္။

 • ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ အထူး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ရမည္။
 • စာရင္းကိုင္သည္ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ျပီး ဂဏန္းသခ်ၤာ တြက္တတ္ရမည္။
 • ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အနည္းဆံုး ပါဝင္ရမည္။
 • ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ္ ဥကၠ႒သည္ ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဝင္ မျဖစ္ေစရ။
 • ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ စာရင္းကိုင္မ်ားသည္လည္း ဘ႑ာေရး ဆပ္ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္သည္၊
 • ထို႔ျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းရမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates