လက္စြဲစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား

      စီမံကိန္းလက္စြဲ အတြဲ(၁)                                                                   စီမံကိန္းလက္စြဲ အတြဲ(၂)

Part1_3_CorrectVersion                                                               Part4_7_CorrectVersion

 

စီမံကိန္း ပထမႏွစ္ေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္း

WeDoCDD_MM_SSizef

 


အစီရင္ခံစာမ်ား

Project Annual Report 2013-2014 public version (English)

Project Annual Report 2013-2014 public version (English)

၂၀၁၆

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္း (ဧျပီ ၂၀၁၅ – မတ္ ၂၀၁၆)                       နည္းပညာ စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ

annualr                                            technical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates