အႀကံျပဳ/တုိင္ၾကားမႈစနစ္

အႀကံျပဳ/တုိင္ၾကားမႈစနစ္

ေဝဖန္အၾကံျပဳ တုုိင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တာဝန္ခံယူမႈဆီသိုု႔

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း ပထမစက္ဝန္းတြင္ လက္ခံ၊ ေျဖရွင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေသာ ေဝဖန္အၾကံျပဳ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား။

လူူထုုဗဟုုိျပဳစီမံကိန္း၏ ေဝဖန္အၾကံျပဳတုုိင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စီမံကိန္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုုင္းခန္႔မွစ၍ စီမံကိန္း ျမိဳ႕နယ္ ၃ ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသရွိ ကြၽန္းစုျမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၃၈၅ ရြာ တြင္ သတင္းမွ်ေဝ စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာတုုိင္းတြင္လည္း အၾကံျပဳ စာတိုက္ပံုုးမ်ား၊ အသင့္အသံုုးျပဳႏုိင္ေသာစာအိတ္မ်ား ထားရွိေပး႐ံု မက ေဝဖန္အၾကံျပဳတုုိင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပိုုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွျခင္းျဖင့္ အဆိုပါစနစ္အေၾကာင္း ေက်းရြာလူထု သိရွိနားလည္ေစရန္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းရြာအစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားမႈစနစ္၏ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အေသးစိတ္ကို ေက်းရြာသူ/သားမ်ား ပိုမို နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္ခဲ့ သည္။

စီမံကိန္းပထမႏွစ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုုမွ ေဝဖန္အၾကံျပဳတုုိင္ၾကားျခင္းစနစ္အေၾကာင္း နားလည္ ယံုုၾကည္မႈ ရွိေစျပီး အဆိုပါစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အကြ်မ္းတဝင္ရိွေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေဝဖန္အၾကံျပဳတုုိင္ၾကားမႈစနစ္ကိုု “ထိေရာက္မႈရိွရမည္၊ လက္လွမ္းမီွရမည္၊ စိတ္ခ်လံုျခံဳရမည္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ေတြ႔တြင္ ထိေရာက္မႈရိွေစရန္ အတြက္ အၾကံျပဳတုုိင္ၾကားခ်က္အားလံုုးကိုု ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ အၾကံျပဳႏုုိင္ေစရန္ အၾကံျပဳစာပံုးမ်ားကို စီမံကိန္းရြာတုိင္းတြင္ ထားရိွခဲ့ပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳတုိင္ၾကားရန္ အဆင္ေျပမည့္နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ လူထု၏ တုုိင္ၾကားမႈတိုင္းကိုုလည္း အၾကံျပဳတိုင္ၾကားသူ ထိခုုိက္မႈ မရိွေစဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းပထမစက္ဝန္းတြင္ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ေဝဖန္အၾကံျပဳတုိင္ၾကားခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၁၈ ခု ရွိပါသည္။ အဆိုပါ တိုင္ၾကားစာမ်ား၏ ၉၇% ခန္႔ကို ေျဖရွင္းအေၾကာင္းျပန္ႏုိင္ခဲ့ျပီး က်န္အၾကံျပဳခ်က္ ၃% ကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ေျဖရွင္း အေၾကာင္းျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ အေၾကာင္းမွာ တိုင္ၾကားစာ မ်ားတြင္ လိပ္စာ မပါျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  ေဝဖန္အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအနက္ ၈၉% မွာ ရပ္ရြာလူထု၏ ေဝဖန္အၾကံျပဳတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး၊၂ဝ%မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေဝဖန္အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၏ ၇၆% ကို အၾကံျပဳစာတိုက္ပံုးမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး၊ ၁၂% ခန္႔မွာ လူကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ုိက္ အၾကံျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာလူထု အစည္းအေဝးႏွင့္ တယ္လီဖုန္းတို႔မွတစ္ဆင့္လည္း ေဝဖန္အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ပါပါသည္။ ေက်းရြာလူထု အသံုးျပဳသည့္ အၾကံျပဳတုိင္ၾကားခ်က္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း လအလိုက္ ဂရပ္ဆဲြ၍ ေဖာ္ျပပါသည္။

ေဝဖန္အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေမလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္  အျခားေသာလမ်ားထက္ ပိုမို ရရွိခဲ့ သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုကာလမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုက စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္္ သာမန္ကာလမ်ားထက္ ထိုသုိ႔မ်ားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ တိုင္ၾကားေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုသာ ေတြ႔ရ သည္။  ပထမတစ္ခုမွာ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားက ၎တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ေက်းရြာလူထုက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မေက်နပ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္္သည္။

အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားေျဖရွင္းစနစ္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအတြင္း တိုးတက္မႈမ်ား

အၾကံျပဳတိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာသည့္ တုိးတက္မႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

 • ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ စနစ္အေပၚယံုၾကည္မႈ တျဖည္းျဖည္း တုိးလာျပီး ၎တို႔ ထင္ျမင္ ယူဆ ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုတတ္လာျခင္း၊ ၎တို႔၏ ဆႏၵမ်ား စနစ္တက် ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုလာျခင္း
 • စီမံကိန္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရိွလာျခင္း။
 • ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္ရံုး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏုိင္လာျခင္း။
 • ရန္ပံုေငြ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား ယခင္အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သိသာစြာ နည္းပါးလာျခင္း။
 • လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူ စြာ ေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ျခင္း။
 • ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုမွ လုပ္ပိုင္ ခြင့္၊ ဆံုး ျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရိွလာျခင္း။
 • ရပ္ရြာလူထုမွ ၎တို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေက်းရြာစီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ၎တို႔ေက်းရြာစီမံကိန္း၏ အရည္အေသြးအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ႏုိင္မႈ ပိုရွိလာျခင္း။
 • ေက်းရြာမ်ားတြင္ စီ္မံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေၾကျငာ ျဖန္႔ေဝေသာ ေနရာေပၚေပါက္လာျခင္း။

အၾကံျပဳတုုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား သံုုးသပ္ျခင္း

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအရ ရပ္ရြာလူထုမွဦးေဆာင္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ခြဲမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ရံပံုေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ရံပံုေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူေရးအပိုင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ ပထမဆံုး အေတြ႔အၾကံဳျဖစ္သည့္ အျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေလ့အထမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ အားနည္းခဲ့သျဖင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကိုုလည္း  ေတြ႕ရပါသည္။

ေက်းရြာစီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ရွင္းလင္းမႈ မရိွျခင္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ စီမံကိန္းအစပိုင္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား လံုေလာက္ေသာ စည္းရံုးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ လည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

၎အျပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ကာလေဒသႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခက္အခဲမ်ားး အၾကံျပဳတင္ျပလာျခင္းမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ၎တို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ တင္ျပေတာင္းခံျခင္းမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ အၾကံျပဳတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ဳိးအစားခဲြျခား၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 • ေဝဖန္အၾကံျပဳ တုုိင္ၾကားခ်က္မ်ား၏ ၁၅% မွာ ရပ္ရြာအေျချပဳ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား၏ မွ်တမႈမရိွေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အားမရျခင္း၊ ဘ႑ာ ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ သကၤာမကင္းျဖစ္ျခင္း စေသာ အၾကံျပဳတုုိင္ၾကားျခင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
 • ၈% က ရရိွခဲ့ေသာ ရံပံုေငြပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္လၽွင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ရသည္။
 • ရံပံုေငြမ်ားကို အုပ္စုတစ္ခု၏ ေက်းရြာအေရအတြက္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေျခအလိုက္ ခြဲေဝ ေပး သင့္ေၾကာင္း အမ်ားစုက အၾကံျပဳၾကသည္။
 • ေက်းရြာ ၅  ရြာမွ အၾကံျပဳခ်က္မွာ လက္ခံရရိွေသာ  ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏသည္ စီမံကိန္း လုပ္ ငန္းခြဲ ျပီးဆံုးရန္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊
 • အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားကမူ ရံပံုေငြမ်ားကုိ ပိုမိုေထာက္ပံ႔ေပးရန္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမွတစ္ဆင့္ မဟုတ္ ဘဲ တိုက္ရိုက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊
 • အနည္းစုမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အေသးသံုးစရိတ္ကို ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးရန္၊
 • ေက်းရြာ ၂ ရြာမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကုန္က်စရိတ္အေပၚ မူတည္ျပီး ပံ့ပိုးေပး သင့္ေၾကာင္း၊
 • ၄% ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မွာ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေငြထုတ္ရန္ခက္ခဲသည့္အတြက္ ၎တို႔ ေက်းရြာအား တိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ေက်းရြာတြင္ ေငြစာရင္းကိုင္တစ္ဦးစီ ထားေပးရန္
 • ၇% ေသာအၾကံျပဳခ်က္မွာ အျခား (ေရရရွိေရး၊ မီးလင္းေရး) အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေပးရန္
 • ၅% မွာ အစည္းအေဝးမ်ား မၾကာခဏတက္ရျခင္း၊ ရြာတြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမ်ား အတြက္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ႏွင့္ အစည္းအေဝး/သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ကိုလည္း အဆင္ေျပစြာ ညိွႏွဳိင္းေပးရန္၊
 • ၅%  က ရပ္ရြာအေျချပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားအား လစာ သို႔မဟုတ္ ေန႔တြက္ လုပ္အားခမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္
 • ၄% က ရံပံုေငြေနာက္က်ျခင္း၊ ခ်က္လက္မွတ္အစား ေငြသားကိုသာ ထုတ္ယူခြင့္ေပးေစလို ျခင္း၊ ရံပံုေငြ အားလံုးကို တစ္လံုးတစ္ခဲ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္
 • ၃% က စီမံကိန္းအား သင့္ေလ်ာ္ေသာရာသီဥတု၊ ရြာသူရြာသားမ်ား အလုပ္ပါးခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုေၾကာင္း
 • အၾကံျပဳ တုိင္ၾကားမႈစနစ္ႏွင့္ စီမံကိန္းသတင္းျဖန္႔ေဝမႈအား ယခုထက္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ ေဆာင္ေပးရန္

 

အၾကံျပဳတိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

လက္ခံရရွိေသာ အ‍ၾကံျပဳတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္၊ ေနျပည္ေတာ္အဆင့္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အ‍ၾကံျပဳေကာ္မတီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးကာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေသာ အေရး‍ၾကီးသည့္အ‍ၾကံျပဳတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအား စစ္ေဆး ေမး ျမန္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကိုလည္း အ‍ၾကံျပဳသူ အေၾကာင္းျပန္ေစခ်င္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း ျပန္ လည္ အေၾကာင္းျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။

အၾကံျပဳ တုိင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရရိွခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

 • စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ  ဧရိယာသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာ တတ္ေျမာက္သူ နည္းပါးသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း အၾကံျပဳသူ အမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ ပိုမို ေပးပို႔လိုၾကသည္။
 • စီမံကိန္းရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား လက္ခံေျဖရွင္းေပးမည့္ သီးသန္႔ တယ္လီ ဖုန္းလိုင္း မရိွပါ။
 • ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္ အၾကံျပဳေကာ္မတီဖြဲစည္းထားေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထုသည္ အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္ ရံုးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အဆင့္ကိုသာ တုိင္ၾကားၾကသည့္အတြက္ အုပ္စုအဆင့္တြင္္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါး ပါသည္။
 • ထို႔အျပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရြာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို အျခား ရြာသားမ်ားအား အသိမေပးလုိေသာေၾကာင့္လည္း ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္သို႔ တိုင္ၾကားရန္ ဝန္ေလးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 • ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္အနည္းငယ္ကိုသာ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေက်းရြာအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကို လူထုစည္းရံုးေရးမွဴး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
 • အခ်ဳိ႕ရြာသူရြာသားမ်ားအျမင္တြင္ မိမိတုိ႔ရြာ၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရံပံုေငြအလြဲသံုးစားမႈကို တုိင္ၾကားပါက ေနာက္ထပ္အကူအညီမ်ား မရႏုိင္ဟု ထင္မွားေနမႈမ်ားရွိေနေသးသည္။ ထို အခ်က္သည္ အၾကံျပဳတုိင္ ၾကားခ်က္စနစ္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။
 • အၾကံျပဳတုိင္ၾကားစာမ်ား လက္ခံရရိွမႈ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္းစု ျမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ သြားလာေရးခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမုိၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ သြားေရးလာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား ေနာက္က်ျခင္းသည္လည္း အ‍ၾကံျပဳတိုင္ၾကားျခင္း စနစ္၏ ထိေရာက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

စနစ္အတြက္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္တြင္ အၾကံျပဳ တုိင္ၾကားမႈစနစ္အား ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အားျဖည့္သင့္ေသာ အစိတ္အပို္င္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • လူထုစည္းရံံုးေရးမွဴးမ်ားအား အ‍ၾကံျပဳတိုင္ၾကားေျဖရွင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္။
 • စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အၾကံျပဳစာတိုက္ပံုးမ်ား ပိုမိုထားရိွရန္၊ အထူးသျဖင့္ ရြာၾကီးမ်ားတြင္ အ‍ၾကံျပဳစာတိုက္ပံုးႏွစ္ပံုးစီခန္႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းျမိဳ႕ေပၚရိွ လူစည္ကားရာေနရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ေစ်း၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ထားေပးရန္။
 • ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းရံုးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ အၾကံျပဳ တုိင္ၾကားခ်က္လက္ခံရန္ သီးသန္႔ တယ္လီဖုန္းလိုင္း ထားေပးရန္။
 • ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ အၾကံျပဳတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ နည္း လမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္။
 • ဥပမာ-ကြ်န္းစုျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အၾကံျပဳစာမ်ားအား ကြ်န္းရြာမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသို႔ ေပးပို႔ရန္။
 • ေက်းရြာတုိင္းရိွ အၾကံျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အၾ‍ကံျပဳတာဝန္ခံ မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔လုိအပ္ေသာ ခရီးစရိတ္မ်ားအား ေက်းရြာ အုပ္စု အေသးသံုး ရံပံုေငြမွ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးရန္။
 • စီမံကိန္းစက္ဝန္း ဒုတိယႏွစ္၊ ပထမဦးဆံုးက်င္းပမည့္ ေက်းရြာအစည္းအေဝးတြင္ ပထမႏွစ္ တြင္ လက္ခံ ေျဖရွင္းအေရးယူခဲ့ေသာ အၾကံျပဳတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား ရြာသူရြာသားမ်ားအား ခ်ျပရန္။
 • ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံယူမႈအပို္င္း ပိုမိုတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
 • ေက်းရြာတြင္း အၾကံျပဳ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေက်းရြာအၾကံျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လိုအပ္ပါ က အုပ္စု ေကာ္မတီမ်ား ပူေပါင္းေျဖရွင္းရန္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates