သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း ခမ္းအနားမ်ား

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ESMF_MDY1 ESMF_MDY2 ESMF_MDY3

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (CDD) ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပုံေငြ ထပ္မံခ်ထားရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္း (The Draft Environmental and Social Management Framework – ESMF) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း ခမ္းအနားမ်ားကုိ (၉-၂-၂၀၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Inya Lake Hotel ၌လည္းေကာင္း၊ (၁၁-၂-၂၀၁၅)ရက္ေန႔နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Swan Hotel တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလွခုိင္၊ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္၊ ေဒၚမိမိေထြးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ NGOs/CSOs မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခု လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းကုိ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၈၀)ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသုိ႔ ကမၻာဘဏ္ႏွင့္ အီတလီေခ်းေငြ တုိ႔မွ တုိးခ်ဲ႕ရန္ပုံေငြထပ္မံခ်ထားႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ရန္ပုံေငြထပ္မံရရွိလာပါက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္း (The Draft Environmental and Social Management Framework – ESMF)ကုိ ထည့္သြင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္းတြင္ စီမံကိန္း၏ အေထြေထြ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈ/ထိခုိက္ႏုိင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ႏွင့္လူမႈဆုိင္ရာခံႏုိင္ရည္ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အေထြေထြ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းကုိ (၁၆-၂-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-II ခမ္းမ၌လည္းက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ၿမိဳနယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွတစ္ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း (၁၅) ၿမိဳ႕နယ္တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထား ထားရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ခုတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

# Power Point Document Of Consultation Meeting { http://goo.gl/hqKbXv }

# သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္း{ http://goo.gl/qAIBcx }

# သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္ မူၾကမ္း{ English- http://goo.gl/OXzBMx}

# လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း- စီမံကိန္းလက္စြဲစာအုပ္ (အခန္း-၅) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား { http://goo.gl/OSsbuR }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates