စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား

မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ အတြင္းလူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးစီးျခင္း

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ ၌ စီမံကိန္း  မိတ္ဆက္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕နယ္ ကြ်န္းသာယာ ခန္းမ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ကုိယ္စားလွယ္  ေဒၚသိဂၤႌမင္း၊ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခုိင္၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီေထြး၊  ခရုိင္ ႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္  ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ အဖြဲ႔႔ဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား၊ ေက်းရြာဖြံံ႕ျဖဳိးေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား ... Read More »

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညဳိျမဳိ႕ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

  ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညဳိျမဳိ႕   လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္  ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညဳိျမဳိ႕၌ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္အားလုံးကို ျမန္မာ ဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မုိးညဳိျမဳိ႕တြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း ... Read More »

မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္  မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႕၌ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္အားလုံးကို ျမန္မာ ဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေခ်ာင္းဆုံျမဳ႕ိတြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates