၀ယ္ယူေရး/ေၾကျငာမ်ား

အလုပ္ေၾကာ္ျငာ(REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST _Technical Auditor Firm)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development Department of Rural Development National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Technical Auditor Firm Reference No: C- 10/ 2014 The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank towards the cost of its National Community Driven Development Project (NCDD), which ... Read More »

အလုပ္ေၾကာ္ျငာ(Local Consultant for Gender Mainstreaming)

အလုပ္ေၾကာ္ျငာ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း National Community Driven Development Project – NCDDP ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးအတြက္ ျပည္တြင္းအႀကံေပး(၁)ဦးငွားရမ္းလိုပါသည္− C 5.1     – Local Consultant for Gender Mainstreaming                    (၁)ဦး စာခ်ဴပ္သက္တမ္းမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားမွာ စီမံကိန္း၏ က်ား/မ တန္းတူ ညီမၽွေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၊ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ၍ လိုအပ္ေသာအေထာက္အထား မ်ားႏွင့္အတူ (၁၉.၁.၂၀၁၄)ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ေလၽွာက္ထားနိုင္ ပါသည္။ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား(Term of ... Read More »

အလုပ္ေၾကာ္ျငာ (National finance consultant / National Senior finance Assistant/ National Procurement Assistant)

အလုပ္ေၾကာ္ျငာ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း National Community Driven Development Project – NCDDP ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားငွားရမ္းလိုပါသည္− (၁)     National finance  consultant                     (၂၄)လ            က်ား/မ(၁)ဦး (၂)     National Senior finance Assistant             (၂၄)လ            က်ား/မ(၁)ဦး (၂)     National Procurement Assistant               (၂၄)လ            က်ား/မ(၂)ဦး ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာအေထာက္အထားမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႔ (၁၉.၁.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ... Read More »

စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာအႀကံေပးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း (ရန္ကုန္/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Department of Rural Development Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development National Community Driven Development Project Assignment Title: Township Level Technical Assistance Reference No: C4.1  XXX**  Township  , Naipaytaw Territory                C4.6 XXX**  Township, Yangon Region The Republic of the Union of Myanmar hasreceived financing from the World Bank to implement the National Community DrivenDevelopment Project ... Read More »

စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာအႀကံေပးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း(revised Version)(ေလမ်က္ႏွာ/ပင္လည္ဘူး/ေစတုတၱရာ/အမ္း)

REQUEST FOR EXPRESSIONSOF INTEREST Department of Rural Development Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Township Level Technical Assistance Ref No.C-4.2(Pinlebu Township, Sagaing Region), Ref No.C-4.3(Sidoktaya Township, Magway Region), Ref No.C-4.4(Ann Township, Rakhine State) Ref No.C-4.5(Laymyetnar Township,Ayeyarwaddy Region) The Republic of the Unionof Myanmar has received financing from the World ... Read More »

စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ာအတြက္ နည္းပညာအႀကံေပးမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း(ပင္လယ္ဘူး/ေစတုတၱရာ/ေလးမ်က္ႏွာ)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Department of Rural Development Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Township Level Technical Assistance Ref No. C-4.2(Pinlebu Township, Sagaing Region), Ref No. C-4.3(Sidoktaya Township, Magway Region), Ref No. C-4.5(Laymyetnar Township, Ayeyarwaddy Region) The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates