၀ယ္ယူေရး/ေၾကျငာမ်ား

အလုပ္ေၾကာ္ျငာစာ(Terms of Reference C4.17 KAYIN TERMS OF REFERENCE FOR TOWNSHIP LEVEL TECHNICAL ASSISTANCE)

National Community Driven Development Project Terms of Reference C4.17 Kayin Terms of Reference for Township Level Technical Assistance   INTRODUCTION The Republic of the Union of Myanmar has received a grant in the amount of US$80 million from the World Bank toward the cost of its National Community Driven Development Project which is being implemented by the Department of Rural ... Read More »

အလုပ္ေၾကာ္ျငာစာ(Section 7. Terms of Reference C4.14 Mon and Tanintharyi Terms of Reference for Township Level Technical Assistance)

  Section 7.  Terms of Reference C4.14 Mon and Tanintharyi Terms of Reference for Township Level Technical Assistance   INTRODUCTION   The Republic of the Union of Myanmar has received a grant in the amount of US$80 million from the World Bank toward the cost of its National Community Driven Development Project which is being implemented by the Department of ... Read More »

အလုပ္ေၾကာ္ျငာ(REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST-Township Level Technical Assistance)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (Department of Rural Development) National Community Driven Development Project (IDA Grant H814-MM) Assignment Title: Township Level Technical Assistance   Ref No. Township Clusters (TC) by Region/State No of townships per cluster, beginning in October 2015 Potential expansion into additional townships in subsequent years up to a total of ... Read More »

အလုပ္ေၾကာ္ျငာ – Translator/Interpreter, Office Secretary and Procurement Assistant

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း National Community Driven Development Project – NCDDP ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ / ဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းလိုပါသည္− (၁) Translator/Interpreter                  (၂၄)လ                က်ား/မ(၁)ဦး (၂) Office Secretary                               (၂၄)လ ... Read More »

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST – Township Level Technical Assistance

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (Department of Rural Development) National Community Driven Development Project (IDA Grant H814-MM) Assignment Title: Township Level Technical Assistance The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank to implement the National Community Driven Development Project (NCDD) under the Department of Rural Development (DRD) ... Read More »

ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာဖိတ္ေခၚျခင္း [8” အရြယ္Tablets (၃၀၀) လံုး]

Tablets

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း ၁။       ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ 8” အရြယ္Tablets (၃၀၀) လံုး အားကမၻာ့ဘဏ္၏ ေစ်းၿပိဳင္ ဝယ္ယူေရးစနစ္ (Shopping System) ျဖင့္ ဝယ္ယူလို၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထံမွ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာ(Quotation) တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာစတင္ဖိတ္ေခၚသည့္ေန႔            –    ၂၂.၁.၂၀၁၅ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာပိတ္မည့္ရက္                        –    ၅. ၂.၂၀၁၅ (မြန္းလႊဲ၁၂:၃၀) ၂။       ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရုံးအမွတ္(၁၄)သို႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေမးျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးေက်ာ္စြာေအာင္ (0943434333)ထံသို့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ တင္သြင္းရမည့္ အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ားအား ဤေနရာမွ  ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဝယ္ယူေရးေကာ္မတီ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates