၀ယ္ယူေရး/ေၾကျငာမ်ား

Vacancy for Township Technical Assistant KACHIN STATE

The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank to implement the National Community Driven Development Project (NCDD) under the Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. The Government intends to apply part of the Grant proceeds to hire consulting services for new townships to be covered starting in ... Read More »

လူထု စည္းရုံးေရးမွဴဴ း ရာထူးႏွင့္ လက္ေထာက္ နည္းပညာမွဴဴ း ရာထူးအတြက္ အလုပ္ေခၚစာ -ပဲခူးတုိင္း(မုိးညဳိ ၊ ေက်ာက္ၾကီး)-ရန္ကုန္(ေကာ့မွဴး)

thumbnail

ပဲခူးတုိင္း၊ မုိးညဳိ ျမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္းရုံးမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေ္ဆာင္နုိင္ရန္အတြက္ လူထုစည္းရုံးေရးမွဴးရာထူးႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးရာထူးအတြက္ အလုပ္ေခၚစာ။ Read More »

Translator (1) ဦးႏွင့္ secretaries (၂) ဦး အတြက္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

translator_thumbnail

Translator (1) ဦးႏွင့္ secretaries (၂) ဦး အတြက္ လစ္လပ္လ်က္ ရွိေသာ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား အတြက္ References မ်ားကုိ  Download လုပ္ယူ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ Read More »

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း လူထုစညး္ရုံးေရးမွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး အလုပ္ေနရာအတြက္ အလုပ္ေလွ်က္လႊာေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္မ်ားသုိ့ စုံစမ္းဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမ်ား

             Read More »

အလုပ္ေခၚယူျခင္း (ဘာသာျပန္ ၂ ဦး)

Ministry of Livestock, Fisheries, and Rural Development Department of Rural Development (DRD) National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Two Translators/ Interpreters (24 Months) Reference No: C 26/2015 The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank towards the cost of its NCDD Project; website: (http://cdd.drdmyanmar.org), which is being implemented by the ... Read More »

ေဈးႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာ ေခၚယူျခင္း (Office Furniture၊ Diesel Generator၊ Air Conditioner၊ Water Cooler၊ Plotter၊ Portable hard drive ႏွင့္ UPS၊ Laptop Computer၊ ရိုးရိုးကင္မရာႏွင့္ ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား)

Download here request for quotation (Office Furniture) Download here request for quotation (Generator) Download here request for quotation ((Air Conditioner) Download here request for quotation (Water Cooler) Download here request for quotation (Laptop Item-2) Download here request for quotation (Office equipments- 4 Items) Download here request for quotation (Camera) Download here request for quotation (Computer equipments)       Read More »

လူထုုဗဟိုုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project) စီမံကိန္း လက္စြဲစာအုုပ္ ထုုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္း လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚယူျခင္း

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန (ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန) လူထုုဗဟိုုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project) စီမံကိန္း လက္စြဲစာအုုပ္ ထုုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္း လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚယူျခင္း   ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေသာ လူထုုဗဟိုုျပဳစီမံကိန္း အတြက္ စီမံကိန္း လက္စြဲစာအုုပ္မ်ား ပရင့္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ စာအုုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အိတ္ပိတ္တင္ဒါ တင္သြင္းႏုုိင္ရန္ ျပည္တြင္း လုုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္- စဥ္ အေၾကာင္းအရာ အေရအတြက္ ေပးပိုု႔ရမည့္ ေနရာ ၁ စာမ်က္ႏွာ (၂၅၀)ပါ စီမံကိန္း လက္စြဲစာအုုပ္ အတြြဲ(၁) ထုုတ္ေ၀ျခင္း (ျမန္မာဘာသာ)၊ ေက်ာကပ္။ ၈၀၀၀၀ အုုပ္ ရန္ကုုန္ (၂၀၀၀၀ အုုပ္)၊ မႏၱေလး (၂၀၀၀၀အုုပ္)၊ ... Read More »

International Competitive Bidding for MOTORCYCLES 105cc (LOW CLEARANCE)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (PROCUREMENT OF GOODS / WORKS) REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT- NCDDP Loan No./Credit No./ Grant No.:H-814MM   Contract Title: MOTORCYCLES 105cc (LOW CLEARANCE) Reference No. : ICB G 17 (a) The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) toward the cost of the ... Read More »

International Competitive Bidding for TABLETS with power bank and high protection carry case

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (PROCUREMENT OF GOODS / WORKS) REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR NCDDP – NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT Loan No./Credit No./ Grant No.:H-814MM Contract Title: TABLETS with power bank and high protection carry case Reference No. : ICB G 22 The Republic of the Union of Myanmar }7xW=?O]יsrnational Development Association (IDA) toward the cost of the National ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates