၀ယ္ယူေရး/ေၾကျငာမ်ား

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP)   ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အႀကံေပးဝန္ထမ္းမ်ားငွားရမ္းလိုပါသည္- Read More »

စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္(၃)ျမိဳ႕နယ္အတြက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ တက္ဆင္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ အတြက္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚဆိုျခင္း

The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) towards the cost of the National Community Driven Development Project (NCDDP). The IDA N° of the financing agreement is N° H814MM. The Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, in its role as implementing agency of the NCDDP, ... Read More »

အလုပ္ေႀကာ္ျငာ

အလုပ္ေႀကာ္ျငာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP)   ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အႀကံေပးဝန္ထမ္းမ်ားငွားရမ္းလိုပါသည္-   (၁) Contract Management and Procurement Specialist       Ref:(C.74)         (၂၄)လ              (၁)ဦး (၂) Logistics and Procurement Specialist                               Ref:(C.75)         (၂၄)လ              (၁)ဦ (၃) Procurement Specialist                                                       Ref:(C.58)         (၂၄)လ              (၂)ဦး (၄) Procurement Assistant/Trainer                                 ... Read More »

လူထုစည္းရံုးေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူၿခင္း

လူထုဗဟိုၿပဳစီမံကိန္း   (National Community Driven Development Project_ NCDDP)   လူထုစည္းရံုးေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း   hteelin152http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1680 kwanchangone96http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1681 kyauk-tan-100http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1682 matupi136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1683 nathogyi138sheethttp://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1684 pauk124http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1685 pyaw-bwe-160http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1686 pyinnana-70http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1687 saw136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1688 yame-thin-136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1689   Read More »

Technical Assistance Finance Officer

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation Department of Rural Development (DRD) National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Technical Assistance Finance Officer (12 Months each) Employment Contract with DRD Location: (1) position in each of (Tatkone, Pinlebu, Sidoktaya and Ann)Townships The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank towards the cost ... Read More »

Technical Assistance Team Leader (Lead CDD and Training Specialist)

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation Department of Rural Development (DRD) National Community Driven Development Project IDA Grant H814-MM Assignment Title: Technical Assistance Team Leader (Lead CDD and Training Specialist) (12 Months) Employment Contract with DRD Location: (1) position in each of (Kyunsu, Kanpetlet, Pinlebu and Ann) The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World ... Read More »

အလုပ္ေႀကာ္ျငာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP)   ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အႀကံေပးဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းလိုပါသည္-   (၁)        National Training Experts                       Ref:(C.65)                     (၂၄)လ              (၃)ဦး (၂)        National Assistant Trainers                      Ref:(C.66)                     (၂၄)လ              (၇)ဦး (၃)        National Project Accountant                     Ref:(C.71)                     (၂၄)လ              (၁)ဦး   ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအေသးစိတ္၊ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ရာထူးနွင့္ Reference နံပါတ္ကို တိက်စြာေဖာ္ျပ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႔ ... Read More »

အလုပ္ေႀကာ္ျငာ

1

  လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP) ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္/ ဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းလိုပါသည္- Read More »

Vacancy for Township Technical Assistant SHAN STATE

  The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank to implement the National Community Driven Development Project (NCDD) under the Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. The Government intends to apply part of the Grant proceeds to hire consulting services for new townships to be covered starting ... Read More »

INVITATION FOR PRICE QUOTATIONS

The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) toward the cost of the National Community Driven Development Project (NCDDP). The Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Agriculture Livestock and Irrigation, in its role as implementing agency of the NCDDP, intends to apply a portion of the proceeds of this ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates