စီမံကိန္းအေၾကာင္း

လူထုဗဟုိျပဳစဲီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္  စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

နိဒါန္း

အမိန္႔ေပးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းဟူေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း သံုးရပ္၏ မူလအေျခခံသည္ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး ၊ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဓိကက်ေသာအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား လူထုဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္အလြယ္တကူ ရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ/အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာပါက လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အရည္အေသြး ျမင့္မားလာေစရန္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။အစိုးရႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“စီမံကိန္းကို ကမၻဘဏ္မွ ေထာက္ပံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၈၀)ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။”

စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္

စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  • ရပ္ရြာက ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ေက်းလက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း၊
  • ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသခံ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆို္င္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားေကာင္းလာေစျခင္း၊
  • စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္လုံုးတြင္ ေဒသခံလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အထိအခိုက္ မခံေသာသူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ က်ား/မ မေရြး ပါဝင္ႏိုင္ေစျခင္း၊

စီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ာစီမံကိန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား                                                                                                           စီမံကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အပိုင္း ငါးခု ပါဝင္ပါသည္။

လူထုသို႔ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေငြ။ ၁၅ ျမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္းအား ရန္ပုံေငြကို သုံးႏွစ္ ဆက္တိုက္ေထာက္ပံ့ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ေက်းရြာမ်ားက တင္ျပေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲကိုသာ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္းျခင္း။ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား ငွားရမ္းျခင္း အပါအဝင္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ နည္းပညာ အၾကံေပးအဖြဲ႔/ပုဂၢိဳလ္မ်ား ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အသိပညာႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားေစလႊတ္ျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လူထုဗဟိုျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အေကာင္အထည္္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္္မႈ အေထာက္အကူျပဳျခင္း။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေထာက္ အကူႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ စစ္ေဆးမႈ အေထာက္အပံ့တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ တုံျပန္ျခင္း။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ လုိအပ္ပါက အျခားအပိုင္းမွ ေငြမ်ားကိုလႊဲေျပာင္း သံုးစဲြျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား                                                                                                                                                                စီမံကိန္းကို ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွ ျမိဳ႕နယ္ တစ္ျမိဳ႕နယ္စီအျပင္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမွ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၃) ခု
– ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳနယ္
– ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)
– တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၆) ခု
– ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္
– စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္
– မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္
– ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္
– ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္
– ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္(၆) ခု
– မြန္ျပည္နယ္ မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္
– ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္
– ကရင္ျပည္နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္
– ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္
– မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္
– ကယားျပည္နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရးဆုိင္ရာအႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပလ်က္ဦးစားေပးၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအလုိက္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိေသးပါ။

စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္                                                                                                                         စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈသည္ အေျခခံမူ ျဖစ္သည္။ ျဖည့္စြက္ေသာ မူမ်ားမွာ

(၁) အလားသဏၭာန္တူေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အျခား ေထာက္ပံ့ေငြမရရိွမႈ၊

(၂) ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ စီမံကိန္းအေပၚလိုလားမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရိွမႈ

(၃) ျမိဳ႕နယ္၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊

(၄) ျမိဳ႕နယ္အတြင္း စီမံကိန္းကို လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္ေရး၊ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပမႈတို႔ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ အျခား ေထာက္ပံ့မႈရင္းျမစ္မ်ား ရရွိလာပါက ဆန္ခါတင္ အဆင့္တြင္အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရသည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထပ္မံ ရရွိမႈေပၚမူတည္၍ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း/အစီအစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္၊ ျမိဳ႕နယ္အသစ္မ်ား ထပ္မံ တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။

လူထုသို႔ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ံ့ေငြမ်ား                                                                                                                      ပထမႏွစ္ေထာက္ပံ့ေငြ ၂ဝ၁၄-၁၅ ကို ေအာက္ပါပံုေသနည္းအတိုင္း တြက္ခ်က္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုလူဦးေရ ေထာက္ပံ့ေငြ

၃ဝဝဝ ေအာက္ ၂ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၃ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝ ၄ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၅ဝဝဝ မွ ၉ဝဝဝ ၆ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္

၉ဝဝဝ အထက္ ၁၂ဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္

ရပ္ရြာစီမံကိန္းကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ပံုေသနည္းကို ေက်းလက္/ဦးစီးႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔က ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္ေရးဆြဲမည္။ စီမံကိန္းက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ ေက်းရြာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုအတြက္ ပထမဆုံးႏွစ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ ပမာဏ မရွိပါ၊ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုသည္ အနည္းဆုံး က်ပ္ႏွစ္သန္း ရွိရမည္။ ေက်းရြာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုအတြက္ အျမင့္ဆံုး ပမာဏသည္ က်ပ္ သန္း ၁၁ဝ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ပ္ သန္း ၄ဝ ထက္ပိုေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေက်းလက္/ဦးစီး ႐ုံးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ကမာၻ့ဘဏ္၏ ကန္႔ကြက္ရန္မရိွေၾကာင္းစာ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates