၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း သက္္ဆုိင္သူေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ျခင္း္ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း သက္္ဆုိင္သူေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ သုံးသပ္ျခင္း္ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းကုိ  Download ရယူႏုိင္ပါသည္။

1

Download in Here (2015 Multi-Stakeholders Review Meeting Summary Report)

2

Download in Here (2015 Multi-Stakeholders Review Meeting Summary Report and presentation)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates