ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး IFI Watch Myanmar ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး IFI Watch Myanmar ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ရွင္းလင္းေျဖၾကားျခင္း

၁။           IFI Watch Myanmar မွ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေပၚ သံုးသပ္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂(၆) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္စီမံကိန္းအေပၚစဥ္ဆက္မျပတ္ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ၍ သံုးသပ္ခ်က္ပါ အဓိကက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အစီရင္ခံစာပါ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုမဆို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။

၂။           ရည္ညႊန္းစာမ်ကႏွာ (၂ ႏွင့္ ၃)၊ စာမ်က္ႏွာ (၆) ပါ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္ၾကားမႈသည္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံေက်းလက္လူထုမွ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါ။ ယခု တတိယႏွစ္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းျဖစ္သည့္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ (၂၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေထာင္စု (၆၂%) သည္ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲသည့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းစက္ဝန္း တစ္ခုၿပီးဆံုးတုိင္း ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လူထုဆန္းစစ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္း၏ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်းလက္လူထု (၉၅%) မွ ေက်နပ္အားရမႈရွိသည္ကို ေဖာ္ညႊန္းျပသလ်က္ရွိပါသည္။

၃။           ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ကမၻာ႔ဘဏ္တို႔အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအား တစ္ႏွစ္လ်င္ အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ခန္႔ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို စီမံကိန္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ တစ္ဆင့္လည္း ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၄။             စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ပထမႏွစ္စက္ဝန္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန စီမံကိန္းရံုးမ်ားအား အေစာဆံုးႏိုဝင္ဘာလအတြင္းမွာပင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔မ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရျခင္း အဆိုပါ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔မ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးခ်ိန္မွ ေဒသခံစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းသည့္ ေက်းရြာလူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းကို ပိုမိုေစာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း (၄) ခုျဖင့္ ေက်းရြာလူထုအား စဥ္ဆက္မျပတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၅        ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ စီမံကိန္းမစတင္မီ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု ပါဝင္၍ စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွစ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးကို အားေပးလံႈ႔ေဆာ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းတံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္၊ တီရွပ္၊ ေဘာလ္ပင္၊ ပိုစတာ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမွတဆင့္ ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာအား တို႔ရြာႏွင့္တို႔စီမံကိန္း ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲအား ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ထုတ္လႊင့္ျပသလ်က္ရွိပါသည္။

၆။       ရည္ညႊန္းစာမ်က္ႏွာ (၁၆) ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ (၁၉) ပါ ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္ နည္းစနစ္အရည္အေသြး ႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၇) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၅၄၀၀) ေက်ာ္ကို တိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့ေငြ (၄၆.၈) ဘီလီယံက်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ေက်းလက္အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတား၊ ေရေပးေဝေရး၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ မီးလင္းေရး၊ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းအစရွိသည္တို႔အား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ နည္းစနစ္က်က် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တတိယအဖြဲ႔အစည္း၏ နည္းပညာစစ္ေဆးမႈ မွတ္တမ္းအရ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲေပါင္း၏ (၉၂%) သည္ ေက်နပ္အားရဖြယ္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဆုိပါ နည္းပညာ စစ္ေဆားျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအား လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၇။       ရည္ညႊန္းစာမ်က္ႏွာ (၄)၊ စာမ်က္ႏွာ (၉)၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၂)ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ (၁၄) ပါ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ သင္တန္းေပးမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၇) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးေပါင္း (၁၈၀၀)၏ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာ အနည္းငယ္ကို နမူနာစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အစီရင္ခံစာသံုးသပ္မႈ အေထာက္အထားမွာ ကြဲလြဲလ်က္ရွိပါသည္။

၈။       ေက်းရြာလူထု၊ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းသည္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ အရည္အေသြးကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ မွတ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးအမ်ားစုမွာ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံလူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ သင္တန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ အေရးပါသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားအား ယံုၾကည္စြာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းသည္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

၉။       ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္၍ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ ပထမႏွစ္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြင္း စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သင္တန္း (၁)ႀကိမ္၊ (၇)ရက္ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားသင္တန္း (၃)ႀကိမ္၊ ရက္ (၂၀)၊ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာသင္တန္း (၃)ႀကိမ္၊ (၁၂)ရက္၊ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးမ်ားအတြက္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း (၃)ႀကိမ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလုိက္ သင္တန္း(၁)ႀကိမ္ႏွင့္ မြန္းမံသင္တန္း (၁)ႀကိမ္စီတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။     အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အတြက္ သင္တန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ သင္တန္းဒီဇုိင္းအား ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ နည္းပညာအႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းစီမံကိန္း ဒီဇုိင္းအသစ္ႏွ္င့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ စီမံကိန္းစက္ဝန္း၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေဟာင္းမ်ားသာမက ၿမိဳ႕နယ္အသစ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျချပဳၿပီး စည္းရံုးေရးမွဴး အားလံုးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းသင္တန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အေသြး တိုးတက္ေစသည့္အျပင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ႀကီးၾကပ္ရသည့္ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

၁၁။     ရည္ညႊန္းစာမ်က္ႏွာ (၁၁)၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၁)၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၃)ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ (၂၄) ပါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္အႀကံျပဳႏုိင္သည့္ ေဝဖန္အၾကံျပဳ တိုင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းေရး ယႏၱရားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ကတည္းက လုိက္နာက်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၊ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ IFI Watch Myanmar အပါအဝင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစရွိသည့္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ ေဝဖန္အၾကံျပဳတိုင္ၾကားခ်က္ စုစုေပါင္း (၂၈၉၄) ခုကို ေဝဖန္အၾကံျပဳတိုင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းေရး တႏၱရားမွ လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ရာ ဇြန္လကုန္အထိ (၈၉%)ခန္႔ကို တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအသစ္အေနျဖင့္ ေဝဖန္အႀကံျပဳတိုင္ၾကားေရး စနစ္မ်ား တိုးတက္လာျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ အာရံုႏိုင္းၾကားေနေစမႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။

၁၂။     ေဝဖန္အၾကံျပဳတိုင္ၾကားမႈကို ေက်းရြာမ်ားတြင္ အၾကံျပဳစာတုိက္ပံုးမ်ား ထားရွိေပးျခင္းသာမက အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီး ၿမိဳ႕နယ္ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ တိုက္ရိုက္လိပ္မူၿပီး ေဝဖန္အၾကံျပဳစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ေဝဖန္အၾကံျပဳတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔အီးေမးလိပ္စာမ်ား၊ ဖုန္းလိုင္း၊ စီမံကိန္းဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ စီမံကိန္း လူမႈဆက္သြယမႈ ကြန္ယက္မ်ားတြင္ ေဝဖန္အၾကံျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၁၃။     ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ IFI Watch မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာပါ စြပ္စြဲေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေသးစိတ္ကို စီမံကိန္းဝက္ဘ္ဆိုက္လင့္ခ္တြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္အားလံုးကို စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်လက္ခံထားရွိၿပီး ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ ေဝဖန္အၾကံျပဳသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို မေဖာ္ျပဘဲ ေဝဖန္အၾကံျပဳတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူျမင္သာႏုိင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

ခန္႔ေဇာ္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

 

 

Download here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates