ျပည္နယ္/တုိင္း မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမဳိ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝး အမွတ္ေပးဇယားအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဦးစားေပးျမဳိ႕နယ္စာရင္းမာ်း။

ျပည္နယ္/တုိင္း မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမဳိ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရး အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝး အမွတ္ေပးဇယားအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဦးစားေပးျမဳိ႕နယ္စာရင္းမာ်း။

 

Priority list-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates