ေကာ့မႉးျမိဳ႕နယ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳ

ေကာ့မႉးျမိဳ႕နယ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ ေရ႐ွားပါးျပတ္လပ္လွ်က္႐ွိေသာေက်းရြာမ်ားကို ေသာက္သုံးေရလႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ လုပ္အားအကူၫီပါေပးခဲ့ပါသည္။ျပည္သူလူထုအတြက္ အျမဲတမ္းရပ္တည္႐ွင္သန္ေနမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

911

လွဴ ခြင့္ၾကဳံလာ

ဤခ်ိန္ခါ၀ယ္
စိတ္တူကိုယ္တူ
ကုသိုလ္ယူသည္

ေကာ့မွဴ းCDD 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates