အလုပ္ေႀကာ္ျငာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP)

 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အႀကံေပးဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းလိုပါသည္-

 

(၁)        National Training Experts                       Ref:(C.65)                     (၂၄)လ              (၃)ဦး

(၂)        National Assistant Trainers                      Ref:(C.66)                     (၂၄)လ              (၇)ဦး

(၃)        National Project Accountant                     Ref:(C.71)                     (၂၄)လ              (၁)ဦး

 

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအေသးစိတ္၊ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ရာထူးနွင့္ Reference နံပါတ္ကို တိက်စြာေဖာ္ျပ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႔ (၁၉.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ထား၍ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေၾကာင္း၊ ရာထူးတစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အေသးစိတ္ ပါဝင္ေသာ (Terms of Reference- TOR)ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္သို႔ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ Website (http://www.cdd.drdmyanmar.org)တြင္ ဝင္ေရာက္၍လည္းေကာင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

 

လိပ္မူရန္-

ဦးေက်ာ္စြာေအာင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊

ရံုးအမွတ္ (၁၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္၊

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း- ၀၆၇-၄၀၉၀၇၁

Email: unioncddprocurement@gmail.com

TOR for C71 National Project Accountant

http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1562

TOR National Training Assistant May 2016http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1563

TOR National Training Expert May 2016(1)http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1564

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates