အလုပ္ေႀကာ္ျငာ

အလုပ္ေႀကာ္ျငာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP)

 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အႀကံေပးဝန္ထမ္းမ်ားငွားရမ္းလိုပါသည္-

 

(၁) Contract Management and Procurement Specialist       Ref:(C.74)         (၂၄)လ              (၁)ဦး

(၂) Logistics and Procurement Specialist                               Ref:(C.75)         (၂၄)လ              (၁)ဦ

(၃) Procurement Specialist                                                       Ref:(C.58)         (၂၄)လ              (၂)ဦး

(၄) Procurement Assistant/Trainer                                        Ref:(C.58)         (၂၄)လ              (၁)ဦး

 

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအေသးစိတ္၊ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ရာထူးနွင့္ Reference နံပါတ္ကိုတိက်စြာေဖာ္ျပ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာသို႔ (၃၀.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 

စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေၾကာင္း၊ ရာထူးတစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားအေသးစိတ္ ပါဝင္ေသာ (Terms of Reference- TOR)ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္သို႔ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ Website (http://www.cdd.drdmyanmar.org)တြင္ ဝင္ေရာက္၍လည္းေကာင္းရယူႏိုင္ပါသည္။

 

လိပ္မူရန္-

ဦးေက်ာ္စြာေအာင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊

ရံုးအမွတ္ (၁၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္၊

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း- ၀၆၇-၄၀၉၀၇၁

Email: unioncddprocurement@gmail.com

Download here f0r TOR

Download here for TOR

Download here for TOR

Download here for TOR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates