အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (National Community Driven Development Project- NCDDP)

 

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေသာလူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အႀကံေပးဝန္ထမ္းမ်ားငွားရမ္းလိုပါသည္-

(၁) Procurement Specialist                                     Ref:(C.58)         (၂၄)လ              (၁)ဦး

(၂) Communication Consultant                              Ref:(C.61)         (၁၈)လ              (၁)ဦး

(၃) National Training Expert                                   Ref:(C.65)         (၂၄)လ              (၁)ဦး

(၄) National Program Advisor                                 Ref:(C.77)         (၁၂)လ              (၁)ဦး

(For first 3 TSPS and second
6 TSPS)

(၅) Procurement Assistant /Trainer                        Ref:(C.23)        (၁၂)လ               (၁)ဦး

(၆) Vehicle Fleet Manager                                          Ref:(C.81)        (၂၄)လ                (၁)ဦး

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအေသးစိတ္၊ မိမိေလွ်ာက္ထား လိုေသာ ရာထူးနှင့္ Reference နံပါတ္ကို တိက်စြာေဖာ္ျပ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ (၃၁.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထားျပီး အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

စီမံကိန္းနွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေႀကာင္း၊ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား အေသးစိတ္ပါဝင္ေသာ (Terms of Reference-TOR)ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္သို႕ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ Website  (http://www.cdd.drdmyanmar.org)တြင္ ဝင္ေရာက္၍လည္းေကာင္း ရယူနိုင္ပါသည္။

လိပ္မူရန္-    
ဦးေက်ာ္စြာေအာင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊
ရံုးအမွတ္ (၁၄) ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ဖုန္း-ဝ၆၇-၄၀၉၀၇၁
Email: unioncddprocurement@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates