လူထုဗဟို ျပဳစီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

Agenda For socialization Meetingn (2)

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ႏွစ္အတြင္း လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံ  ရသည့္  ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္ ခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္း အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ အားလုံးကို ျမန္မာဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္  ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္တြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com သို႔ အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္  ေန႔ရက္ မတုိင္မီ ၃ ရက္အတြင္း ေနာက္မက်ေစဘဲ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဖိတ္စာႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) အား ပူးတြဲ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

 

ေက်ာ္စုိး

စီမံကိန္း ဒါရုိက္တာ

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates