လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း Video Editing Training က်င္းပျပဳလုပ္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔

ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း Video Editing Training အား

သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စီမံကိန္းရံုးမ်ားတြင္(၆)ႀကိမ္ခြဲ၍က်င္းပခ့ဲရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၃၀.၁.၂၀၁၇)မွ

(၁.၂.၂၀၁၇)အထိ ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ (၆.၂.၂၀၁၇)မွ(၈.၂.၂၀၁၇)အထိ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္

(၁၃၂.၂၀၁၇)မွ(၁၅.၂.၂၀၁၇)အထိ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ (၂၀.၂.၂၀၁၇)မွ(၂၂.၂.၂၀၁၇)ထိ၊ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ (၂၇.၂.၂၀၁၇)မွ

(၁.၃.၂၀၁၇)အထိ ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ (၁၅.၃.၂၀၁၇)မွ (၁၇.၃.၂၀၁၇)အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ICT, Social Accountability & Gender,

Communication TA/ Counterpart မ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၇)ဦးအား ဗြီဒီယိုတည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုကင္မရာ၊

ဗြီဒီယိုကင္မရာ အေျခခံအယူအဆမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗြီဒိယိုမွတ္တမ္း စနစ္တက် ရိုက္ကူးႏုိင္ေစရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။ စီမံကိန္း သံုးလပတ္ အစည္းအေဝးပြဲ မ်ားတြင္လည္း စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈမ်ားကို ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားျဖင့္ နည္းစနစ္တက် ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates