လူထု ဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အပတ္စဥ္အစည္းအေဝးက်င္းပ

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ အပတ္စဥ္ အစည္း အေဝးက်င္းပရာ ဒုတိယစီမံကိန္း ဒါရိုက္တာ ေဒၚညိဳညိဳဝင္း၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးလွခိုင္၊  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန စိတ္အလိုက္ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနစိတ္ အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားအား တင္ျပၾကၿပီး အခက္အခဲမ်ားအား   ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေပးကာ လိုအပ္သည္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

2

 

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates