လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားဖိုရမ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)Day 2

ေက်းလက္/ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ DSC00367 DSC00377 DSC00380(၂၅/၂၆/.၇.၂၀၁၆)ကို ယေန႔ဆက္လက္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေနာက္ႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္းပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အားသာခ်က္/အားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္စုငယ္မ်ားခြဲ၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးရာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ၾကသည္။ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၏ အသံမ်ား/ေဆြးေႏြးခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ၿပီးဆံုးခါနီးအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေဝး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။
# လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates