လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သင္တန္း (Start-up Training) အမွတ္စဥ္ (၃) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအ နား က်င္းပျပဳလုပ္

IMG_2184

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း စတုတၳႏွစ္စက္ဝန္း လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သင္တန္း (Start-up Training) အမွတ္စဥ္ (၃) ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို (၁၇.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကို (၁.၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းတြင္ ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး (၈)ခုရွိ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ (၂၉)ၿမိဳ႕နယ္မွ သင္တန္းသားဦးေရ (၁၂၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္သင္ယူၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ရျခင္းမွာ ယခုစတုတၳႏွစ္စက္ဝန္းကို စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ အခက္အခဲမရွိဘဲ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ လက္ေထာက္ နည္းပညာမွဴးမ်ားႏွင့္ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ သင္တန္းျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္ဝင္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ စီမံကိန္းတြင္ ျပည္သူကိုအေကာင္းဆံုး service ေပးရန္ စီမံကိန္း၏ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (procedures)ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (processes) ခ်မွတ္ထားၿပီး လိုက္နာရန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတြင္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္၍ သင္တန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းတြင္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံေနၾကရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္/အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ အေရးပါ၍ တစ္ႏွစ္တည္း၊ တစ္ခ်ိန္းတည္းႏွင့္ ၿပီးဆံုးသြားမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနရမည္ဟု ခံယူထားပါေၾကာင္း၊ လိုက္နာရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေနေသာ္လည္း ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲလာေသာျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရတာေတြလည္း ရွိေနတတ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးနိုင္မွသာ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔မေဆာင္ရြက္ပါက ေအာက္ေျခတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ service ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခတြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္၍ အမွန္ပင္အ ေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းခ်ိန္အတြင္းတြင္ အခ်ိန္အားျဖင့္ေရာ ကုန္က်ေငြအားျဖင့္ပါ အက်ိဳးရွိ ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာမ်ားႏွင့္ ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ ပို႔ခ်ေပးသည္မ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာၾက၍ ျပန္လည္မွ်ေဝၾကပါရန္၊ ၿပီးခဲ့ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိခဲ့သျဖင့္ သင္တန္းကာလဆံုေတြ႔ၾကခ်ိန္တြင္ knowledge sharing တတ္ႏိုင္သမွ် ျပဳလုပ္ၾကမွသာ အကိ်ဳးရွိမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ resource ေတြ အမ်ားအျပားက်န္ေနခဲ့ၿပီး ရသင့္ရထိုက္သည့္ နည္းပညာမ်ား ရထားမွသာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ resource ေတြရၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မႈေတြလုပ္မည္ဆိုပါက Technical Assistance မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ cost effective ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းအတြက္သာမက မိမိဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ပါ အေလးထားသင္ယူၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုၿပီး အရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ အခ်ိန္မီ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ဖို႔ (အဓိကႏွင့္ သာမညကို ခြဲျခားတတ္ဖို႔) အေရးႀကီးပါေၾကာင္းျဖင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁) ကို (၃၀.၁၁.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၃.၁၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ ႏွင့္ အမွတ္စဥ္(၂) ကို (၂၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၀.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သင္တန္းခန္းမမ်ားတြင္ ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates