လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း တတိယႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုခန္းမ(၂)၊ ေနျပည္ေတာ္

​          စိုက္​ပ်ိဳး​ေရး၊ ​ေမြး​ျမဴ​ေရး​ႏွင့္ ​ဆည္​ေျမာင္း​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န၊ ​ေက်း​လက္​ေဒ​သ​ဖြံ႕​ၿဖိဳးတိုး​တက္​ေရး ​ဦး​စီး​ဌာ​န​မွ ​က​မၻာ့ဘဏ္၏ ​နည္း​ပ​ညာ​အ​ကူ​အ​ညီ​ျဖင့္ ​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္​ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိ​သည့္ ​လူ​ထု​ဗ​ဟို​ျပဳ​စီ​မံ​ကိန္း ​တ​တိ​ယ​ႏွစ္ ​ႏွစ္​ပတ္​လည္ ​ျပည္​ေထာင္​စု​အ​ဆင့္ ​သက္​ဆိုင္​သူ​ေပါင္း​စံု​ပါ​ဝင္​ေသာ ​သံုး​သပ္​ျခင္း​အ​စည္း​အ​ေဝး​ကို (၁၅.၉.၂၀၁၆)​တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(၂)၌ ​က်င္း​ပ​ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းႏွစ္မွ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ​ေက်း​လက္​ေဒ​သ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး​ဦး​စီး​ဌာ၊ ​ျပည္​ေထာင္​စု​ဝန္​ႀကီး ​ေဒါက္​တာ​ေအာင္​သူ​ႏွင့္ ​ဒု​တိ​ယ​ျပည္​ေထာင္​စု​ဝန္​ႀကီး​မ်ား၊ ​က​မၻာ့ဘဏ္​မွ ​တာ​ဝန္​ရွိ​ပု​ဂၢိဳလ္​မ်ား၊ ​ဌာ​န​ဆိုင္​ရာ ​တာ​ဝန္​ရွိ​ပု​ဂၢိဳလ္​မ်ား၊ ​သက္​ဆိုင္​ရာ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​ဆိုင္​ရာ ​သံ​အ​မတ္​ႀကီး​မ်ား၊ ​လႊတ္ေတာ္​ကိုယ္​စား​လွယ္​မ်ား၊ ​စီ​မံ​ကိန္း​ၿမိဳ႕​နယ္​မ်ား​မွ ​တာ​ဝန္​ရွိ​ပု​ဂၢိဳလ္​မ်ား၊ ​နည္း​ပ​ညာ​အ​ႀကံ​ေပး​အ​ဖြဲ႔မ်ား​ႏွင့္ ​ေက်း​ရြာ​ေကာ္​မ​တီ​ဝင္​မ်ား၊ ​အ​စိုး​ရ​မ​ဟုတ္​ေသာ​အ​ဖြဲ႔အ​စည္း​မ်ား၊ ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​ဆိုင္​ရာ ​အ​စိုး​ရ​မ​ဟုတ္​ေသာ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား၊ ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​မိတ္​ဘက္​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား၊ ​ေဒ​သ​ဆိုင္​ရာ​လူ​မႈ​ေရး​အ​သင္း​အ​ဖြဲ႕​မ်ား၊ ​နည္း​ပ​ညာ​အ​ႀကံ​ေပး​မ်ား၊ ​သ​တင္း​မီ​ဒီ​ယာ​အ​ဖြဲ႕​မ်ား ​အ​ပါ​အ​ဝင္ ​စီ​မံ​ကိန္း ​သက္​ဆိုင္​သူ​စု​စု​ေပါင္း (၇၀၀)​ခန္႔ ​တက္​ေရာက္​ခဲ့​ၾက​ပါ​သည္။

​ဖို​ရမ္​ဖြင့္​ပြဲ​အ​ခမ္း​အ​နား​တြင္ ​ေက်း​လက္​ေဒ​သ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး​ဦး​စီး​ဌာ​န၊ ​ျပည္​ေထာင္​စု​ဝန္​ႀကီး ​ေဒါက္​တာ​ေအာင္​သူ​မွ ​အ​ဖြင့္​အ​မွာ​စ​ကား​ေျပာ​ၾကား​ခဲ့​ပါ​သည္။ ​အ​ဖြင့္​အ​မွာ​စ​ကား​ေျပာ​ၾကား​ရာ​တြင္ ​ယ​ေန႔​က်င္း​ပ​ျပဳ​လုပ္​သည့္ ​လူ​ထု​ဗ​ဟို​ျပဳ​စီ​မံ​ကိန္း ​သက္​ဆိုင္​သူ​ေပါင္း​စံု​ပါ​ဝင္​ေသာ ​သံုး​သပ္​ေဆြး​ေႏြး​ပြဲ​သို႔ ​တက္​ေရာက္​လာ​ၾက​ေသာ ​ျပည္​ေထာင္​စု​ဝန္​ႀကီး​မ်ား​ႏွင့္ ​ဧည့္​သည္​ေတာ္​မ်ား​အား​လံုး​ကို ​က်န္း​မာ​ခ်မ္း​သာ​ၾက​ပါ​ေစ​ေၾကာင္း ​ဦး​စြာ​ပ​ထ​မ ​ႏႈတ္​ခြန္း​ဆက္​သ​အပ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ျမန္​မာ​ႏိုင္​ငံ​သည္ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ဆဲ ​ႏိုင္​ငံ​တစ္​ႏိုင္​ငံ​ျဖစ္​ၿပီး ​ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး၊ ​ႏိုင္​ငံ​သား​မ်ား​၏ ​လူ​မႈ​စီး​ပြား​ဘ​ဝ ​ေရ​ရွည္​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး၊ ​အာ​ဆီ​ယံ​ႏွင့္ ​ေဒ​သ​တြင္း​ႏိုင္​ငံ​မ်ား​ႏွင့္ ​ရင္​ေဘာင္​တန္း​ယွဥ္​ၿပိဳင္​ႏိုင္​ေရး​အ​တြက္ ​ဘက္​စံု​က​႑​စံု​မွ ​ႀကိဳး​ပမ္း​ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိ​ပါ​ေၾကာင္း၊  ​ျပည္​သူ​လူ​ထု​မွ ​ယံု​ၾကည္​ခ်က္​ျမင့္​မား​စြာ ​ေမြး​ထုတ္​ေပး​လိုက္​ေသာ​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ​အ​စိုး​ရ​သစ္​ျဖစ္​သည္​ႏွင့္​အ​ညီ​ ျပည္​သူ​လူ​ထု​၏​ေမ်ွာ္​မွန္း​ခ်က္၊ ​ဆ​ႏၵ​ႏွင့္ လို​အပ္​ခ်က္​မ်ား​ကို ​ျဖည့္​ဆည္း​ေပး​ႏိုင္​ေရး​အ​တြက္ ​ေခတ္​သစ္​စ​နစ္​သစ္​တစ္​ခု​ကို ​ရဲ​ရဲ​ဝံ့​ဝံ့ ​စ​တင္​ေျပာင္း​လဲ​ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိ​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ျမန္​မာ​ႏိုင္​ငံသည္ ​တိုင္း​ရင္း​သား​လူ​မ်ိဳး​ေပါင္း​စံု​ႏွင့္ ​ဖြဲ႕​စည္း​တည္​ေဆာက္​ထား​ၿပီး ​မ​တူ​ကြဲ​ျပား​ေသာ ​ယဥ္​ေက်း​မႈ၊ ​ဘာ​သာ​စ​ကား၊ ​႐ိုး​ရာ​ဓ​ေလ့​ထံုး​တမ္း​မ်ား​လည္း ​တည္​ရွိ​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ႏိုင္​ငံ​လူ​ဦး​ေရ​၏(၇၀%)​သည္ ​ေက်း​လက္​ေဒ​သ​မ်ား​တြင္ ​ေန​ထိုင္​ၾက​ၿပီး ​ေက်း​လက္​ေန​ျပည္​သူ ​သံုး​ပံု​တစ္​ပံု​ခန္႔​သည္ ​ဆင္း​ရဲ​ႏြမ္း​ပါး​သူ​မ်ား ​ျဖစ္​ၾက​၍ ​ဆင္း​ရဲ​ႏြမ္း​ပါး​မႈ​ေလ်ာ့​ခ်​ေရး၊ ​စဥ္​ဆက္​မ​ျပတ္​ ေက်း​လက္ေဒ​သ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​လုပ္​ငန္း​မ်ား​သည္ ​ခက္​ခဲ​နက္​နဲ​ၿပီး ​ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အ​စိုး​ရ​တစ္​ခု​တည္း​ျဖင့္ ​ေဆာင္​ရြက္​၍​မ​ရ​ဘဲ ​လူ​ထု​လူ​တန္း​စား​အ​လႊာေပါင္း​စံု၊ ​သက္​ဆိုင္​သူ​အား​လံုး​ပါ​ဝင္​ၿပီး ​ဘက္​စံု၊​က​႑​စံု ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​အ​စီ​အ​စဥ္​မ်ား ​ေရး​ဆြဲ​ခ်​မွတ္​မွ​သာ ​ေအာင္​ျမင္​ႏိုင္​မည္​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ျပည္​သူ​တို႔​၏ ​အ​က်ိဳး​စီး​ပြား​ကို ​ထိ​ေရာက္​စြာ ​ေဆာင္​ၾကဥ္း​ေပး​ႏိုင္​ရန္အ​တြက္ ​စိုက္​ပ်ိဳး​ေရး၊​ ေမြး​ျမဴ​ေရး​ႏွင့္ ​ဆည္​ေျမာင္း​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န​အ​ေန​ျဖင့္ ​မူ​ဝါ​ဒ​မ်ား၊ ​လုပ္​ငန္း​စဥ္​မ်ား ​ေရး​ဆြဲ​လ်က္​ရွိ​ၿပီး ​မ​ၾကာ​ခင္​ထုတ္​ျပန္၊ ​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္ေဆာင္​ရြက္​သြား​မည္ ​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ေက်း​လက္​ေန​ျပည္​သူ​မ်ား​၏ ​လူ​မႈ​စီး​ပြား​ဘ​ဝ​ စဥ္​ဆက္​မ​ျပတ္ ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး ​ေဖာ္​ေဆာင္​ရာ​မွာ ​ေဒ​သ​ခံ​ျပည္​သူ​မ်ား​၏ ​အ​ခန္း​က​႑​သည္ ​အ​လြန္​အ​ေရး​ပါသည့္​အ​တြက္ ​ျပည္​သူ​ဗ​ဟို​ျပဳ ​ေက်း​လက္​ေဒ​သ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​လုပ္​ငန္း​မ်ား​ကို ​အား​ေပး ​ျမွင္​့တင္​ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိ​ၿပီး ​သက္​ဆိုင္​သူ​အား​လံုး​ ပါ​ဝင္ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​မည့္ ​ပတ္​ဝန္း​က်င္ေကာင္း​မ်ား၊ ​အ​ေလ့​အ​က်င့္​ေကာင္း​မ်ား​ကို ​ဖန္​တီး​ေပး​ေန​သည္​ကို ​အား​လံုးအ​သိ​ပင္ ​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ေက်း​လက္​ေဒ​သ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး​ဦး​စီး​ဌာ​န​ႏွင့္ ​က​မ​ၻာ့ဘဏ္​တို႔​ပူး ​ေပါင္း​ေဆာင္ရြက္​လ်က္​ရွိ​ေသာ ​လူ​ထု​ဗ​ဟို​ျပဳ​စီ​မံ​ကိန္း​သည္ ​ေရး​ဆြဲ​ထား​ေသာ ​မ​ဟာ​ဗ်ဴ​ဟာ ​ထဲ​မွ အ​ေရး​ႀကီး​ေသာ ​အ​စိတ္​အ​ပိုင္း​တစ္​ခု​လည္း​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ေက်း​လက္​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​အ​တြက္ ​အ​ဓိ​က​က်​သည့္ ​အ​ေျခ​ခံ​အ​ေဆာက္​အ​အံု​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​ႏွင့္ ​ျပည္​သူ႔​ေရး​ရာ​ဝန္​ေဆာင္​မႈ​မ်ား​ကို ​ျပည္​သူ​ဗ​ဟို​ျပဳ ​ခ်ဥ္း​ကပ္​မႈ​နည္း​လမ္း​ျဖင့္ ​ေဖာ္​ေဆာင္​ရန္၊ ​အ​ေရး​ေပၚ​အ​ေျခ​အ​ေန​ျဖစ္​ေပၚလာ​ပါ​က ​လ်င္​ျမန္​စြာ​တုန္႔​ျပန္​ေျဖ​ရွင္း​ႏိုင္​ရန္​ႏွင့္ ​စြမ္း​ေဆာင္​ရည္​မ်ား ​ျမင့္​မား​လာ​ေစ​ရန္ ​ရည္​ရြယ္​သည့္ ​ဤစီ​မံ​ကိန္း​ကို​ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့​သည္မွာ ​ယ​ခု​စ​တု​တၳ​ႏွစ္​ကာ​လ​သို႔​ ေရာက္​ရွိခဲ့​ၿပီျဖစ္ပါ​ေၾကာင္း ​ေျပာ​ၾကား​ခဲ့​ပါ​သည္။

​          ျပည္​ေထာင္​စု​ဝန္​ႀကီး​မွ ​ဆက္​လက္​၍ ​ျပည္​သူ​ဗ​ဟို​ျပဳ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​အ​ဆင့္​မီ ​စီ​မံ​ကိန္း​ျဖစ္​သည္​ႏွင့္​အ​ညီ ​စီ​မံ​ကိန္း​ၿမိဳ႕​နယ္​မ်ား ​ေရြး​ခ်ယ္​ရာ​တြင္​လည္း ​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န​၏ ​သ​ေဘာ​တစ္​ခု​တည္း​ျဖင့္ ​ေရြး​ခ်ယ္​ေဆာင္​ရြက္ ​ျခင္း​မ​ျပဳ​ပဲ ​သက္​ဆိုင္​ရာ​တိုင္း​ေဒ​သ​ႀကီး/ ​ျပည္​နယ္​အ​တြင္း​ရွိ ​ေဒ​သ​အာ​ဏာ​ပိုင္​မ်ား၊ ​ဌာ​န​ဆိုင္​ရာ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား၊ ​လႊတ္​ေတာ္​ကိုယ္​စား​လွယ္​မ်ား၊ ​တိုင္း​ရင္း​သား​အ​ဖြဲ႕ ​အ​စည္း​မ်ား၊ ​အ​စိုး​ရ​မ​ဟုတ္​ေသာ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား၊ ​ေဒ​သ​တြင္း​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​ေဆာင္​ရြက္​ေန​ေသာ ​မိတ္​ဖက္​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား​ႏွင့္ ​လူ​ထု​အ​ေျခ​ျပဳ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား​အား ​ဖိတ္​ၾကား​၍ ​သတ္​မွတ္​ညႊန္း​ကိန္း​မ်ား​အ​ေပၚ ​အ​ေျခ​ခံ​ကာ ​အ​မ်ား​သ​ေဘာ​တူ ​ေရြး​ခ်ယ္​ေဆာင္​ရြက္ ​လ်က္​ရွိ​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​စီ​မံ​ကိန္း​စ​တင္​စဥ္​က ​ၿမိဳ႕​နယ္ (၁၅) ​ၿမိဳ႕​နယ္​၌​သာ ​ေဆာင္​ရြက္​ရန္ ​သ​ေဘာ​တူ​ညီ​ခဲ့​ေသာ္​လည္း ​လူ​ထု​ဗ​ဟို​ျပဳ​စီ​မံ​ကိန္း​၏ ​အ​ေျပာ​မ​ဟုတ္ ​လက္​ေတြ႕​က်​သည့္ ​ေအာင္​ျမင္​မႈ​မ်ား​ေၾကာင့္ ​ရန္​ပံု​ေငြ​မ်ား​တိုး​တက္​ရ​ရွိ​လာ​ကာ ​ၿမိဳ႕​နယ္ (၆၃) ​ၿမိဳ႕​နယ္​အ​ထိ ​တိုး​ခ်ဲ့​ေဆာင္​ရြက္​သြား​ႏိုင္​ေတာ့​မည္ ​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ေက်း​ရြာ​အ​ဆင့္ ​စီ​မံ​ကိန္း​လုပ္​ငန္း​မ်ား ​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္​ေဆာင္​ရြက္​ရာ​တြင္​လည္း ​လူ​ထု​ဦး​ေဆာင္​သည့္​အ​သြင္​ျဖင့္ ​ေက်း​ရြာ​လူ​ထု​မွ ​မိ​မိ​တို႔​လို​အပ္​ခ်က္​မ်ား​ကို ​ေဖာ္​ထုတ္​၍ ​မိ​မိ​တို႔​ရပ္​ရြာ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး ​အ​စီ​အ​စဥ္​မ်ား​ကို ​အ​မ်ား​သ​ေဘာ​တူ ​ေရြး​ခ်ယ္၊ ​စီ​မံ​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္ ​ေဆာင္​ရြက္​ၿပီး​ရပ္​ရြာ​မွ ​ေစာင့္​ၾကည့္​စစ္​ေဆး ​အ​ကဲ​ျဖတ္​သည့္ ​နည္း​လမ္း​ျဖင့္ ​ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့​သည္​ကို ​အား​လံုး​အ​သိ​ပင္​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ၿပီး​ခဲ့​သည့္ ​တိ​ယ​ႏွစ္​ကာ​လ​အ​တြင္း ​စီ​မံ​ကိန္း​ၿမိဳ႕​နယ္ (၂၇) ​ၿမိဳ႕​နယ္​ရွိ ​ေက်း​ရြာ ​ေပါင္း (၅၄၆၅) ​ရြာ​၌ ​စီ​မံ​ကိန္း​လုပ္​ငန္း​ခြဲ​ေပါင္း (၆၆၀၉) ​ခု​ကို ​ေငြ​က်ပ္ (၄၆.၉၈) ​ဘီ​လီ​ယံ​ျဖင့္ ​ေက်း​ရြာ​လူ​ထု​ကိုယ္​တိုင္​မွ ​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္ ​ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​ခဲ့​သည့္​အ​တြက္ ​ေက်း​လက္​လူ​ဦး​ေရ (၃.၁၆) ​သန္း​၏​အ​ေျခ​ခံ​ႏွင့္ ​လတ္​တ​ေလာ​လို​အပ္​ခ်က္​မ်ား​ကို ​ျဖည့္​ဆည္း​ေပး​ႏိုင္​ခဲ့​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​စီ​မံ​ကိန္း​ေက်း​ရြာ​မ်ား​၌ ​ေက်း​လက္​လမ္း​တံ​တား၊ ​ေရ​ရ​ရွိ​ေရး၊ ​မီး​လင္း​ေရး၊ ​ပ​ညာ​ေရး၊ ​က်န္း​မာ​ေရး​ဆိုင္​ရာ ​အ​ေျခ​ခံ​အ​ေဆာက္​အ​အံု​မ်ား ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​လာ​ရံု​သာ​မ​က ​ေက်း​လက္​ေန​ျပည္​သူ​မ်ား​၏ ​စြမ္း​ေဆာင္​ရည္​မ်ား၊ ​စု​ေပါင္း​ေဆာင္ရြက္​တတ္​သည့္ ​အ​ေလ့​အ​က်င့္​ေကာင္း​မ်ား ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​လာ​ခဲ့​ၿပီး ​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ​အ​ေလ့​အ​က်င့္ေကာင္း​မ်ား​ကို ​ျပဳ​စု​ပ်ိဳး​ေထာင္​ေပး​ႏိုင္​ခဲ့​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​မိ​မိ​တို႔​၏ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​လုပ္​ငန္း​မ်ား​ကို ​ေက်း​ရြာ​လူ​ထု​မွ ​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ​နည္း​လမ္း​က်​က် ​စ​နစ္​တ​က်​စု​ေပါင္း​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္ ​ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​ရန္​အ​တြက္ ​​လူ​ထု​စည္း​ရံုး​ေရး​မႉး​မ်ား၊ ​နည္း​ပ​ညာ​အ​ႀကံ​ေပး​မ်ား​မွ ​လို​အပ္​သည္​မ်ား ​ကူ​ညီ​ပံ့​ပိုးေဆာင္​ရြက္​ေပး​လ်က္​ရွိ​သည့္​အ​တြက္ ​ေက်း​ရြာ​လူ​ထု (၇၃%)  ​သည္ ​စီ​မံ​ကိန္း​လုပ္​ငန္း​မ်ား​တြင္ ​ထဲ​ထဲ​ဝင္​ဝင္​တက္​ၾကြစြာ ​ဦး​ေဆာင္​ပါ​ဝင္​ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိ​သည္​ကို​လည္း ​ဝမ္း​ေျမာက္​စြာ ​ေတြ႕​ျမင္​ေန​ရ​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​အ​ေလ​အ​လြင့္​ျခ​စား​မႈ​မ​ရွိ ​စီ​မံ​ကိန္း​လုပ္​ငန္း​မ်ား​ကို ​စ​နစ္​တ​က်​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္ ​ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​ေရး​အ​တြက္​ကို​လည္း ​ဦး​စီး​ဌာ​န​ႏွင့္က​မၻာ့ဘဏ္​တို႔​မွ ​နည္း​ပ​ညာ​ စစ္​ေဆး​ျခင္း (Technical Audit)၊ ​ျပည္​ေထာင္​စု​စာ​ရင္း​စစ္​ခ်ဳပ္​ရံုး​မွ ​ေငြ​စာ​ရင္း​စစ္​ေဆး​ျခင္း(Financial Audit)​ႏွင့္ ​ေက်း​ရြာ​လူ​ထု​ကိုယ္​တိုင္ ​စစ္​ေဆး​အ​ကဲ​ျဖတ္​ျခင္း (Social Audit) ​တို႔​ကို​လည္း ​စ​နစ္​တ​က်​ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိ​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ထို႔​အ​ျပင္ ​ပြင့္​လင္း​ျမင္​သာ​မႈ၊ ​တာ​ဝန္​ယူ​မႈ၊ ​တာ​ဝန္​ခံ​မႈ​အား​ေကာင္း​ေစ​ရန္ ​အ​တြက္​လည္း ​ေဝ​ဖန္​အ​ႀကံ​ျပဳ​တိုင္​ၾကား​ခ်က္ ​ေျဖ​ရွင္း​ေရး​ယ​ႏၱ​ရား​ကို ​ထည့္​သြင္း​ထား​ၿပီး ​ထိ​ေရာက္​စြာ ​အ​သံုး​ခ်​ေဆာင္​ရြက္ ​လ်က္​ရွိ​ပါ​ေၾကာင္း ​ၿပီး​ခဲ့​သည့္ႏွစ္​အ​တြင္း ​စီ​မံ​ကိန္း ​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္​မႈ​ႏွင့္ ​ပတ္​သက္​၍ ​သိ​ရွိ​လို​သည္​မ်ား​ေမး​ျမန္​ခ်က္​ႏွင့္ ​ေဝ​ဖန္​အ​ႀကံ​ျပဳ ​တိုင္​ၾကား​ခ်က္ (၃၃၆၁) ​ခ်က္ ​လက္​ခံ​ရ​ရွိ​ခဲ့​ၿပီး (၂၈၂၂) ​ခ်က္​ကို ​ရွင္း​လင္း​ေျဖ​ၾကား​ခဲ့​ၿပီး​ျဖစ္​ကာ ​က်န္​အ​ခ်က္​မ်ား​ကို ​ဆက္​လက္​ေျဖ​ရွင္း ​ေဆာင္​ရြက္​ေပး​လ်က္​ရွိ​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​တင္​ျပ​ပါ​ကိန္း​ဂ​ဏန္း​မ်ား​ကို ​ၾကည့္​ျခင္း​အား​ျဖင့္ ​ေက်း​ရြာ​လူ​ထု​အ​ေန​ျဖင့္ ​မိ​မိ​ရပ္​ရြာ ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​ေရး​လုပ္​ငန္း​မ်ား​ကို ​တာ​ဝန္​ယူ​မႈ၊ ​တာ​ဝန္​ခံ​မႈ​အ​ျပည့္​ျဖင့္ ​ကိုယ္​တိုင္​ အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္​ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​သ​လို ​မ​ေက်​နပ္​ခ်က္​မ်ား​ရွိ​လာ​ပါ​က​လည္း ​မိ​မိ​တို႔​၏​ဆ​ႏၵ​ကို ​လြတ္​လပ္​ပြင့္​လင္း​စြာ​ေဖာ္​ျပ​ႏိုင္​သည့္ ​ေကာင္း​မြန္​သည့္ ​စီ​မံ​အုပ္​ခ်ဳပ္​မႈ​ယ​ႏၱ​ရား​မ်ား ​ျဖစ္​ေပၚ​ေန​သည္​ကို ​ေတြ႕​ျမင္​ရ​မွာ​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ေက်း​လက္​ျပည္​သူ​မ်ား​၏ ​လို​အပ္​ခ်က္​မ်ား​ကို ​အ​ထိ​ေရာက္​ဆံုး​ျဖည့္​ဆည္း ​ေဆာင္​ရြက္​ေပး​ႏိုင္​ရန္အ​တြက္ ​ယ​ခင္​ႏွစ္​မ်ား​ကမွရ​ရွိ​ခဲ့​သည့္ ​အ​ေတြ႕​အ​ႀကံဳ​မ်ား၊ ​သင္​ခန္း​စာ​မ်ား​ႏွင့္​စိန္​ေခၚ​မႈ​မ်ား​ကို ​မွ်ေဝ​ေဆြး​ေႏြး ​အ​ေျဖ​ရွာ​ၾက​ရ​မွာ​ျဖစ္​သ​လို ​ေဆြး​ေႏြး​ပြဲ​မွ​ရ​ရွိ​သည့္ ​အ​ႀကံ​ျပဳ​ခ်က္​မ်ား​အ​ေပၚ​အ​ေျခ​ခံ​၍ ​ေနာင္​လာ​မည့္ ​စီ​မံ​ကိန္း​စက္​ဝန္း​တြင္ ​လို​အပ္​သည္​မ်ား​ကို ​ျပင္​ဆင္​ျဖည့္​စြက္​ရ​မွာ​လည္း​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ထို႔​ေၾကာင့္​လည္း​ယ​ခုကဲ့သို႔ ​သက္​ဆိုင္​သူ ​အား​လံုး​ပါ​ဝင္​သည့္ ​သံုး​သပ္​ေဆြး​ေႏြး​ပြဲ​မ်ား ​က်င္း​ပ​ရ​ျခင္း​ပင္​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ယ​ေန႔​က်င္း​ပ​သည့္ ​သံုး​သပ္​ေဆြး​ေႏြး​ပြဲ​မွ ​ျဖည့္​စြက္​အ​ႀကံ​ျပဳ​ခ်က္​မ်ား၊ ​အ​ေတြ႕​အ​ႀကံဳ ​မွ်ေဝမႈ​မ်ား၊ ​သင္​ခန္း​စာ​ေဖာ္​ထုတ္​ခ်က္​မ်ား​သည္ ​စီ​မံ​ကိန္း​ေအာင္​ျမင္​ေစ​ရန္ ​မ်ား​စြာ ​အ​ေထာက္​အ​ကူ​ျပဳ​မွာ​ျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​တက္​ေရာက္​လာ​ၾက​သူ​မ်ား​အ​ေန​ျဖင့္ ​ေျမ​ျပင္​တြင္ ​ျဖစ္​ေပၚ​ေန​ေသာ ​ပ​က​တိ​ျဖစ္​ရပ္​မွန္​အ​ေျခ​အ​ေန​မ်ား၊ ​အ​ေတြ႕​အ​ႀကံဳ​မ်ား၊ ​ေက်း​လက္​ေန ​ျပည္​သူ​မ်ား​၏ ​အ​သံ​ႏွင့္​ခံ​စား​ခ်က္​မ်ား​ကို ​အ​ရွိ​ကို​အ​ရွိ​တိုင္း ​ပြင့္​ပြင့္​လင္း​လင္း​ေဆြး​ေႏြး ​တိုင္​ပင္​အ​ႀကံ​ျပဳ​ေပး​ၾက​ရန္ ​တိုက္​တြန္း​မွာ​ၾကား​လို​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​က​မၻာ့ဘဏ္​ႏွင့္ ​ေက်း​လက္​ေဒ​သ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​ေရး​ဦး​စီး​ဌာ​န​တို႔​မွ ​တာ​ဝန္​ရွိ ​ပု​ဂၢိဳလ္​မ်ား​မွ​လည္း ​ဤေဆြး​ေႏြး​ပြဲ​မွ ​အ​ႀကံ​ျပဳ​ခ်က္​မ်ား​ကို ​ေလး​ေလး​နက္​နက္​စဥ္း​စား​၍ ​စ​တု​တၳ​ႏွစ္​စီ​မံ​ကိန္း​လုပ္​ငန္း​မ်ား ​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္ ​ေဆာင္​ရြက္​ရာ​တြင္ ထည့္​သြင္း​ေဆာင္​ရြက္​သြား​ၾက​ရန္​ႏွင့္ ​ေရ​ရွည္​တြင္​စီ​မံ​ကိန္း​ကို ​မည္​သည့္​ပံု​စံ​ျဖင့္ ​ဆက္​လက္​ေဆာင္​ရြက္ ​သြား​သင့္​သည္၊ ​ဗ​ဟို​ခ်ဳပ္​ကိုင္​မႈ​စ​နစ္ ​ေလ်ာ့​နည္း​ေရး ​မည္​သို႔​လုပ္​ေဆာင္ ​သြား​သင့္​သည္၊ ​တစ္​ႏိုင္​ငံ​လံုး​လႊမ္း​ၿခံဳ​ႏိုင္​ရန္ ​မည္​သို႔​စီ​မံ​ၿပီး ​မည္​သို႔​ခ်ဥ္း​ကပ္ ​ေဆာင္​ရြက္​သြား​ၾက​မည္​ကို ​ေမ်ွာ္​မွန္း​ေဆြး​ေႏြး​တိုင္​ပင္​ၾက​ရန္ ​တိုက္​တြန္း​မွာ​ၾကား​လို​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​နိ​ဂံုး​ခ်ဳပ္​အ​ေန​ျဖင့္ ​အိမ္​ေထာင္​စု​တစ္​စု​ခ်င္း ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​မွ ​ေက်း​ရြာ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​မည္၊ ​ေက်း​ရြာ​မ်ား​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​မွ ​ၿမိဳ႕​နယ္​မ်ား​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​မည္၊ ​ၿမိဳ႕​နယ္​မ်ား​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး ​တက္​မွ​လည္း ​တိုင္း​ေဒ​သ​ႀကီး​ႏွင့္ ​ျပည္​နယ္​မ်ား ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​မည္​ျဖစ္​ၿပီး ​တစ္​တိုင္း​ျပည္​လံုး ​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​မည္​ျဖစ္​သည့္​အ​တြက္ ​စီ​မံ​ကိန္း​ႏွင့္​သက္​ဆိုင္​သူ​အား​လံုး​မွ ​ႀကိဳး​စား​အ​ေကာင္​အ​ထည္​ေဖာ္ ​ေဆာင္​ရြက္​ၾက​ရန္ ​တိုက္​တြန္း​မွာ​ၾကား​လို​ပါ​ေၾကာင္း၊ ​ယ​ခု​လို ​ျပည္​သူ​ဗ​ဟို​ျပဳ​ပံု​စံ​ျဖင့္ ​အ​စိုး​ရ​ႏွင့္​ျပည္​သူ ​ခ်စ္​ၾကည္​စည္း​လံုး​စြာ ​ညီ​ညီ​ၫြတ္​ၫြတ္​ျဖင့္ ​စု​ေပါင္း​ေဆာင္​ရြက္​ၾက​မည္​ဆို​လ်ွင္ ​​ျမန္​မာ​ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ႀကီး​သည္ ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​ႏွင့္ ​ရင္​ေဘာင္​တန္း ​အ​ျမန္​ဖြံ႕​ၿဖိဳး​တိုး​တက္​လာ​မွာ​ျဖစ္​သည့္​အ​တြက္ ​အား​လံုး​ဝိုင္း​ဝန္း ​ႀကိဳး​ပမ္း​သြား​ၾက​ရန္ ​တိုက္​တြန္း​ေျပာ​ၾကား​ရင္း ​နိ​ဂံုး​ခ်ဳပ္​အပ္​ပါ​ေၾကာင္း​ျဖင့္ ​အ​မွာ​စ​ကား​ေျပာ​ၾကား​သြား​ခဲ့​ပါ​သည္။

၎ေနာက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Manager Mr. Abdoulayeseck မွ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းအမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ယခုၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ တတိယႏွစ္စက္ဝန္းမွ ေက်းရြာလူထု၏ စီမံကိန္းအေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ (၁၈)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအား ဆုတံဆိပ္ေပါင္း (၃၆)ဆုအား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခိုင္ (စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ)မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ား ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ား၊ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ နည္းပညာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လူထုစစ္ေဆးပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္ ရြက္မႈအက်ဥ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

၎ေနာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္၊ Country Director Dr. Kim Ninh (The Asia Foundation) ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Senior Social Development Specialist Mr. Nikolas Myint တို႔မွ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္လာေစေၾကာင္းတုိ႔ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ စီမံကိန္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္း လင္းေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သက္ဆိုင္သူ ေပါင္းစံုပါဝင္ ေသာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းစဥ္(၇)ခု၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္မွ အပိတ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စီမံကိန္းစက္ဝန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔တြင္ သက္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းႏွစ္မွ ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အားသာခ်က္/အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးမွ ရရွိလာေသာ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေနာက္ႏွစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အက်ိဳးရွိစြာ ျပည္လည္အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၀) တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၂၁၁)ရွိ ေက်းရြာ ေပါင္း (၅၄၆၅) မွ လူဦးေရ (၃.၁၆)သန္းအား အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းကာလကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၆၃)ၿမ္ိဳ႕နယ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားလ်က္ရွိပါသည္။

union-msr-15-september-2016

Download here

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates