လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္းပမည္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စီမံကိန္း စတုတၳႏွစ္စက္၀န္းအတြင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ လြိဳင္ေကာ္၊ ေဘာလခဲ၊ မဲ့ဆယ္၊ ရွားေတာႏွင့္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ရွိ ဖားေဆာင္း၊ ေဘာ္လခဲ၊ မဲ့ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အ စည္း မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com သို႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ေန႔ရက္မ်ားမတိုင္မီ (၃) ရက္အတြင္း ေနာက္မက်ေစဘဲဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates