လူထုစည္းရံုးေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူၿခင္း

လူထုဗဟိုၿပဳစီမံကိန္း

 

(National Community Driven Development Project_ NCDDP)

 

လူထုစည္းရံုးေရးမွဴး ႏွင့္ လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴးမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

hteelin152http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1680

kwanchangone96http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1681

kyauk-tan-100http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1682

matupi136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1683

nathogyi138sheethttp://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1684

pauk124http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1685

pyaw-bwe-160http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1686

pyinnana-70http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1687

saw136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1688

yame-thin-136http://cdd.drdmyanmar.org/?attachment_id=1689

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates