မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငန္းဇြန္ျမဳိ႕ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ

Agenda For socialization MeetingnNgazon

လူထုဗဟုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္  မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငန္းဇြန္ျမဳိ႕နယ္ မုိးသိဂီၤခန္း၌ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်းရြာ လူထုအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္အားလုံးကို ျမန္မာ ဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုဗဟိုျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ငန္းဇြန္ျမဳိ႕တြင္ က်င္းပမည့္ လူထုဗဟုိျပဳ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါက cdd.drdmyanmar@gmail.com သို႔ ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔ ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဖိတ္စာႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) အား ပူးတြဲ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ေက်ာ္စုိး

စီမံကိန္း ဒါရုိက္တာ

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates