မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္းအစည္းအေဝး

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း တတိယႏွစ္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦး၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ႐ံုးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း (၃၃၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္အမွာစကား ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဦးႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ Social Development Specialist (JPO) Mrs.Nodoka Hasegawa တိုု႔က မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားျပီးနာက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခိုင္က စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အဖြဲ႕ငယ္ ၁ဝ ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အသီးသီးမွ တာဝန္ခံမ်ားက အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊ အဖြဲ႔လိုက္တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေပၚ အမွတ္ေပးတြက္ခ်က္၍ ရလဒ္မ်ား တင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းခံစားခြင့္ရ ျမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ျမိဳ႕နယ္ ၅ ျမိဳ႕မွာ-

(၁) ပထမဦးစားေပး – ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္
(၂) ဒုတိယဦးစီးေပး – ဘီလင္း ၿမိဳ႕နယ္
(၃) တတိယဦးစီးေပး – ေပါင္ ၿမိဳ႕နယ္
(၄) စတုတၱဦးစားေပး – က်ဳိက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္
(၅) ပဥၥမဦးစားေပး – ေရး ၿမိဳ႕နယ္
ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates