ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳး ခံစားခြင့္ ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ ရယူျခင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ပဥၥမႏွစ္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၇ ေမလ ၅ ရက္ေန႔က ဘားအံျမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးေစာျမင့္ဦး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား စုစုေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္မွ  ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခန္႔ေဇာ္တိုု႔က မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွခိုင္က စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ အဖြဲ႕ငယ္ ၁ဝ ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အသီးသီးမွ တာဝန္ခံမ်ားက အဆိုျပဳျမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊ အဖြဲ႔လိုက္တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေပၚ အမွတ္ေပးတြက္ခ်က္၍ ရလဒ္မ်ား တင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းခံစားခြင့္ရ ျမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ျမိဳ႕နယ္ ၃ ျမိဳ႕မွာ-

(၁)     ပထမဦးစားေပး         –     လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္
(၂)     ဒုတိယဦးစီးေပး          –     ေကာ့ကရိတ္-ၿမိဳ႕နယ္
(၃)     တတိယဦးစီးေပး        –      သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates